Zorgverzekeraars moeten protonenherapie voor 2.200 patienten vergoeden en de zorgplicht nakomen, aldus een persbericht van de Levenmetkanker-beweging vandaag.

Zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN), dreigen slechts een zeer gering aantal behandelingen met de nieuwe protonentherapie te vergoeden en voor behandeling grotendeels naar het buitenland te verwijzen. Dit meldt de Volkskrant afgelopen 5 juli. De patiëntenbeweging Levenmetkanker is daarover uitermate teleurgesteld en is van mening dat de zorgverzekeraars op deze manier niet voldoen aan hun zorgplicht.

Zorg contracteren

In 2013 heeft de Minister van VWS vergunning verleend voor de bouw van 4 protonencentra waarmee de protonentherapie beschikbaar komt voor 2.200 patiënten. Dit betekent dat deze innovatieve kankerbehandeling na vele jaren van discussie eindelijk ook in Nederland geboden kan worden. De patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft er daarom bij de zorgverzekeraars al eerder op aangedrongen om met voortvarendheid te besluiten deze zorg voor de beoogde 2.200 patiënten in Nederland te contracteren.

Investeren in Nederlandse centra

Daarmee opent zich de weg voor investeerders en kan met de bouw van de benodigde centra begonnen worden. In Nederland wordt al 10 jaar gesproken over protonentherapie, verder uitstel is onacceptabel volgens de patiëntenbeweging. Temeer omdat behandeling in het buitenland veel belemmeringen kent.

Groei aantal kankerpatiënten tot 2019

Het is onacceptabel dat het aantal te behandelen patiënten ter discussie wordt gesteld. De 2.200 patiënten als genoemd in het besluit van de minister d.d. 29 juli 2013, is het minimum aantal dat voor behandeling in aanmerking komt. Dit getal is gebaseerd op gegevens uit de kankerregistratie van 2005. Met de te verwachten groei van het aantal kankerpatiënten tot 2019 (de termijn waarop men denkt de centra gerealiseerd te hebben) is dit een zeer behoudende schatting. Het is per definitie niet aan zorgverzekeraars om de indicatie voor protonentherapie te bepalen.

Zorgplicht nakomen

Juist nu de minister een vergunning heeft verleend voor de bouw van 4 protonencentra en er na 10 jaar discussie eindelijk een doorbraak gloort voor 2200 patiënten, dreigen de zorgverzekeraars voldoende behandelingen met protonentherapie onmogelijk te maken. De patiëntenbeweging Levenmetkanker roept bestuurders van zorgverzekeraars op om te voldoen aan hun zorgplicht en per 2019 behandeling voor de 2.200 patiënten in Nederland mogelijk te maken.

Meer informatie