Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft haar rapport Second opinion in de Zorgverzekeringswet op 6 januari jl. aangeboden aan minister Schippers. Het ZiNL heeft dit rapport geschreven naar aanleiding van reacties op de oproep in februari 2013 in het televisieprogramma Buitenhof aan zorgpartijen en burgers om mee te denken over alternatieven voor pakketmaatregelen. Met als resultaat een reeks van suggesties voor besparingsmogelijkheden, waaronder een beperking van de aanspraak op een second opinion.

Rapport Zorginstituut over Second Opinion

Begin januari heeft het Zorginstituut Nederland haar rapport Second opinion in de Zorgverzekeringswet aan minister Schippers gestuurd. In 2010 heeft CVZ het standpunt ingenomen dat een second opinion onder bepaalde voorwaarden een te verzekeren prestatie is ten laste van de basisverzekering. Het Zorginstituut meent dat dit standpunt kan standhouden.

Second opinion in basispakket

Volgens het Zorginstituut Nederland hoeven de gestelde voorwaarden voor vergoeding van een second opinion niet te worden aangescherpt. Het heffen van een eigen bijdrage is niet wenselijk, omdat het de toegankelijkheid van zorg voor patiënten verlaagt. Overbodige second opinions kunnen worden beperkt door gepast gebruik te bevorderen. In het rapport Second opinion in de Zorgverzekeringswet heeft het Zorginstituut aanbevelingen opgenomen voor gepast gebruik van de second opinion.

CVZ standpunt 2010 handhaven

In 2010 heeft CVZ (sinds 1 april 2014 Zorginstituut Nederland) geconcludeerd dat een second opinion onder bepaalde voorwaarden een te verzekeren prestatie is die ten laste van de basisverzekering mag worden gebracht. In antwoord op een oproep van de Minister van VWS om mee te denken over alternatieven voor noodzakelijke pakketmaatregelen hebben meerdere partijen in de zorg het voorstel gedaan om de second opinion (deels) uit het basispakket te schrappen of er een eigen bijdrage voor te vragen. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van VWS aan het Zorginstituut gevraagd om met advies te komen over mogelijke aanscherping van de voorwaarden van de second opinion en de verbetering van gepast gebruik hiervan.

Recht op second opinion

Het Zorginstituut vindt dat verzekerden het recht op vergoeding van een second opinion ten laste van de zorgverzekering moeten behouden. Het aanvragen van een second opinion is een recht van de patiënt, voortvloeiend uit de WGBO en opgenomen in de modelregeling arts-patiënt. Daarnaast kunnen second opinions bijdragen aan de kwaliteit van zorg en gepast gebruik van behandelingen bevorderen. Ze kunnen leiden tot wijziging van de diagnose en/of behandeladvies en verbetering van patiënttevredenheid. Het Zorginstituut erkent dat second opinions onnodig kunnen worden aangevraagd en extra zorgkosten met zich meebrengen.

Voorkom ongepast gebruik

Desondanks adviseert het instituut om de gestelde voorwaarden voor vergoeding van een second opinion te handhaven en niet aan te scherpen. Het heffen van een eigen bijdrage is niet wenselijk, omdat het de toegankelijkheid van zorg voor patiënten verlaagt. Overbodige aanvragen voor second opinions kunnen worden beperkt door gepast gebruik te bevorderen. Hiervoor zijn aanbevelingen in het rapport opgenomen. Bij gepast gebruik hebben zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars een belangrijke rol. Zo is goede communicatie tussen arts en patient met voldoende voorlichting een belangrijk onderdeel in het vermijden van onnodige second opinions. Zorgverzekeraars kunnen in de zorgverzekering aanvullende voorwaarden stellen aan second opinions. Ook de ontwikkeling van een specialisme overstijgende landelijke richtlijn voor betrokken partijen kan een bijdrage leveren aan gepast gebruik van second opinions.

Meer informatie