Zorgen NVMO over overheveling

20 december 2012 – De minister van VWS heeft de NVMO eind november een brief gestuurd in reactie op de door de vereniging gesignaleerde knelpunten bij de overheveling van medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013.
 

Problemen met het add-on tariefsysteem en makrokader

De NZa berekent de tarifering van de over te hevelen middelen op basis van de laagste prijs per mg. Bij producten waarbij fabrikanten gebruik maken van zogenaamde “flat pricing” systematiek, waarbij de prijs niet rechtevenredig hoger wordt met de dosering, resulteert dit in tarifering die niet kostendekkend zou zijn voor alle doseringen. De minister heeft daarop de NZa verzocht om bij de tarifering rekening te houden met deze systematiek, zodat er kostendekkende tarieven komen.

Daarnaast maakt de NVMO zich zorgen over de instroom van nieuwe oncolytica. De minister geeft daarop aan dat het financiële macrokader voor ziekenhuizen is opgehoogd vanwege de overheveling. Hierbij is ook een groeiruimte meegegeven voor nieuwe oncolytica en registratie-uitbreidingen. Deze groeiruimte is gebaseerd op de groei die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden bij deze groep van middelen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks geëvalueerd, wat kan resulteren in bijstelling van het kader.

Problemen met registratie en off-labelgebruik

De NVMO heeft aangegeven dat niet direct een compleet inzicht is te geven van de verschillende toepassingen waarvoor off-labelgebruik plaatsvindt. Hierdoor is het niet goed mogelijk de tarieven van de DBC-zorgproducten goed aan te passen. Daarom heeft de NVMO de minister verzocht om voor alle over te hevelen middelen add ons te maken.

De minister geeft aan dat voor de middelen die in 2013 overgeheveld worden, voor alle toepassingen waarvoor in het GVS aanspraak bestaat add-ons zullen worden gemaakt. Dit geldt ook voor off-labeltoepassingen, voor zover op basis van de regelgeving er vanuit het GVS aanspraak op bestaat.

Problemen met contractering van ziekenhuizen door zorgverzekeraars

De NVMO maakt zich zorgen over trage afronding van de contractering door verzekeraars en ziekenhuizen. De minister verwacht voor 2013 dat partijen aan de hand van de opgedane ervaringen eerder in staat zullen zijn de contractering af te ronden. Zij benadrukt in haar reactie het belang van lokale maatwerkafspraken over volume, prijs en kwaliteit van te leveren zorg, zodat de patiënt niet de dupe wordt van de veranderde bekostiging.

Bij de contractering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen worden er in de praktijk per ziekenhuis afspraken gemaakt over de uitgaven. Doordat geen centrale registratie van het gebruik van geneesmiddelen per toepassing plaatsvindt kunnen er onzekerheden zijn over de bedragen die per instelling nodig zijn. Om ziekenhuizen hierin te ondersteunen, wil de minister de NVZ en de NFU een subsidie te verstrekken om toegang tot declaratiegegevens van Vektis te kopen. Op deze manier kunnen instellingen toegang krijgen tot de gegevens en worden onzekerheden verkleind.

Verder gaat de minister ervan uit dat bij de contractering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen op een redelijke manier afspraken worden gemaakt over de bestaande onzekerheden en risico’s.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee