Het Zorginstituut adviseert dat de nacontrole van vrouwen behandeld voor borstkanker verder kan worden verbeterd.

Individuele risico

De nacontrole bij borstkanker wordt zinniger wanneer er rekening gehouden wordt met het daadwerkelijk individuele risico op eventuele terugkeer van de ziekte. De kans dat (eerder behandelde) borstkanker namelijk opnieuw optreedt, ligt voor de meeste vrouwen laag, maar bij anderen hoger. Dit schrijft het Zorginstituut in december 2016 in het ‘Verbetersignalement Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker’.

Het Zorginstituut constateert dat er ruimte is voor verbetering van de nacontrole voor vrouwen behandeld voor in opzet te genezen borstkanker. Uit onderzoek blijkt dat meer zinnige invulling van nazorg mogelijk is door geïndividualiseerd nacontrole te leveren op basis van:

  • Risicostratificatie
  • Goede informatieverstrekking
  • Gedeelde besluitvorming

Risicostratificatie

In (inter)nationale richtlijnen zijn de aanbevelingen over nacontrole uniform en gebaseerd op consensus. Dit in tegenstelling tot de behandeling van borstkanker, die geïndividualiseerd is op basis van tumor- en patiëntkenmerken. Maar, uit onderzoek blijkt dat de vigerende richtlijn niet aansluit op het daadwerkelijke risico op een locoregionaal recidief. Het daadwerkelijke recidiefrisico is voor de meeste vrouwen laag en gedifferentieerd in de tijd. Hier is ruimte voor verbetering van de nacontrole: Er zijn patiënten die op intensievere controles (langer dan de huidige richtlijnaanbeveling van 5-jaarscontrole) aangewezen zijn. Maar, voor een meerderheid van de patiënten geldt dat geen of minder intensieve controles nodig zijn (korter dan vijf jaar of controles buiten het ziekenhuis).

Goede informatieverstrekking en gedeelde besluitvorming

Na de behandeling ervaren veel vrouwen onzekerheid of de kanker wel weg blijft en over de gevolgen van de behandeling op termijn. Uit het onderzoek blijkt dat behalve goede informatieverstrekking en gedeelde besluitvorming over risicostratificatie ook andere onderwerpen binnen nazorg belangrijke elementen zijn bij de invulling van de nacontrole. Zoals optimale timing van informatieverstrekking en afstemming en coördinatie van betrokken zorgprofessionals.

Gelet op het lage en gedifferentieerde recidiefrisico, is realistisch verwachtingenmanagement naar de patiënt belangrijk als het gaat om het doel en het nut van nacontroles (frequentie en duur).

Zinnige Zorg

Het Zorginstituut doet in het kader van het programma Zinnige Zorg een systematische doorlichting van het verzekerde pakket. In 2015 is een screeningsrapport Systematische analyse Nieuwvormingen uitgebracht. Eén van de onderwerpen die naar aanleiding van deze screening voor verdieping werd benoemd is ‘Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker’ met als doel het verbeterpotentieel van de nazorg (de periode na de primaire behandeling) in kaart te brengen.

Meer informatie