1 juli 2015
 
Zorginstituut Nederland heeft op 9 juni jl. het definitieve rapport Variatie tussen instellingen in het geregistreerde gebruik van dure oncolytica  gepubliceerd.  In het rapport is verkennend onderzoek over variatie in de toepassing van dure oncologische geneesmiddelen tussen instellingen beschreven.

Aanleiding was het rapport Systematische analyse nieuwvormingen van het Zorginstituut en een vraag van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Zorginstituut om variatie in voorschrijfgedrag van dure oncolytische geneesmiddelen in kaart te brengen.
 
 

Variatie tussen instellingen

Zorginstituut Nederland concludeert dat er variatie is tussen instellingen voor patiënten met borst-, darm- of longkanker, waarvoor ze de inzet van dure oncolytische geneesmiddelen registreerden. Deze variatie wordt geconstateerd bij acht geanalyseerde geneesmiddelen, zowel in 2012 als in 2013. De onderzoekers baseren hun analyses op declaratie- en registratiegegevens. Op basis hiervan brengen ze voor een zeer groot aantal behandelde patiënten het gebruik per diagnose in kaart en kunnen ze op geaggregeerd niveau de kosten van alle oncolyticabehandelingen analyseren.

Toenemende verschillen bij borst- en darmkanker

Voor vrijwel elk oncolyticum geldt dat er enkele instellingen zijn waarbij er slechts incidenteel geregistreerd gebruik van dat oncolyticum plaatsvond bij de onderzochte indicaties. De hoogste percentages geregistreerd gebruik liepen voor de verschillende oncolytica uiteen. Deze maximumpercentages varieerden van 1,3% tot 20,6%. De maximumpercentages zijn voor de oncolytica bij borst- en darmkanker in 2013 hoger dan in 2012. Voor oncolytica bij longkanker zijn de maximumpercentages in 2012 en 2013 vergelijkbaar.

Kosten oncolytica

Het Zorginstituut onderzocht ook de totale geneesmiddelkosten voor alle oncolytica, bij alle oncologische indicaties die ten laste van het budgettair kader zorg (BKZ) zijn gebracht. Deze stegen van 2011 tot 2013 met 60%, van €378 miljoen tot €605 miljoen. In 2013 stegen de kosten per patiënt met 23% ten opzichte van 2012. Het aantal patiënten steeg van 2012 tot 2013 met 8%.

Inzicht in oorzaken variatie

Volgens het Zorginstituut is het te vroeg om conclusies te trekken over achtergronden en oorzaken van de variatie, omdat daarvoor combinaties met andere (klinische) data noodzakelijk zijn. Samenwerking met andere partijen is nodig voor meer inzicht in de oorzaken van variatie in gebruik van dure oncolytica mogelijk te maken. 

Meer informatie