Het ministerie van VWS is een voorlopig onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische Zorg 2018 overeengekomen met de NVZ, NFU, ZKN, FMS, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland. Met het oog op de contractering voor 2018 is het van belang dat tijdig duidelijkheid bestaat over de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2018. In het akkoord zijn, behalve afspraken over het financieel kader medisch-specialistische zorg in 2018 en de beheersing ervan, inhoudelijke afspraken gemaakt die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren. Lees hier het volledige akkoord.

Voortzetting inhoudelijke afspraken

De inhoudelijke afspraken die zijn verwoord in hoofdstuk 3 van het onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg 2014-2017 blijven gedurende het kalenderjaar 2018 van kracht. Met dit addendum committeren de ondertekenaars zich aan voortzetting van de verdere uitvoering van die afspraken.

Groeipercentage van 1,0% naar 1,4%

Mede op grond van de toenemende financiële druk op de medisch-specialistische zorg door onder meer de ontwikkeling van (nieuwe) dure geneesmiddelen en de toeloop van kwetsbare ouderen in de acute zorg, wordt voor het jaar 2018 een landelijk maximum groeipercentage afgesproken van 1,6%, exclusief jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling. De effectieve groei zal 1,4% bedragen: € 21.8755 miljoen. De loon- en prijsbijstelling 2018 wordt in het najaar 2017 bepaald op basis van CPB-cijfers.

Voor de periode van 2015 tot en met 2017 was een landelijk maximum groeipercentage afgesproken van 1,0% per jaar, exclusief jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

Geneesmiddelen

Partijen zullen in het verlengde van eerder gemaakte afspraken, in overleg gaan over de bekostiging en verdere concretisering van acties op het terrein van dure geneesmiddelen (toelating, kosteneffectiviteit, volumeontwikkelingen, gezamenlijke inkoop, gepast gebruik, stimulans omzetting biosimilars e.d.).

Behandelresultaat centraal

Rond de vergroting van de transparantie over de kwaliteit van zorg zijn partijen van mening dat het resultaat van een behandeling voor patiënten meer centraal moet komen te staan. Zowel ter ondersteuning van het keuzeproces van patiënten en de gezamenlijke besluitvorming over de passende behandeling en de passende behandelaar, als in het contracteringsproces van zorg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars zullen de inzichten in de uitkomsten van zorg en patiëntenervaringen nadrukkelijker meewegen bij de inkoop van zorg.

Partijen willen het inzicht in uitkomsten voor patiënten vergroten. In lijn met de samenwerkingsafspraken tussen partijen d.d. 4 oktober 2016 houdt het Zorginstituut een sturende rol bij de nadere uitwerking en zal waar mogelijk samenwerking op internationaal niveau zoeken ter versnelling van dit proces. De minister heeft per brief van 21 februari 2017 richting de Tweede Kamer aangegeven er naar te streven dat binnen vijf jaar voor ruim de helft van de ziektelast inzicht bestaat in uitkomsten die ertoe doen voor patiënten. Het is de intentie van de minister om dit deel van de ziektelast te benoemen in concrete aandoeningen en condities.

De juiste zorg op de juiste plek

Partijen vinden het essentieel om passende zorg aan patiënten te kunnen leveren (‘de juiste zorg op de juiste plek’). Patiënten die om zorginhoudelijke redenen niet noodzakelijk in een ziekenhuis behandeld moeten worden, dienen in beginsel elders opgevangen en behandeld te worden. Dergelijke vormen van passende zorg kunnen worden geleverd door de huisarts, paramedicus, wijkverpleegkundige en binnen de langdurige zorg. In dat kader zullen zorgverzekeraars voldoende passende zorg contracteren om onnodige belasting van de ziekenhuizen (zowel de SEH als het beddenhuis) te voorkomen.

Afhankelijk van de nog lopende gesprekken in andere sectoren zal worden bepaald of de budgettaire kaders wijkverpleging en eerstelijnsverblijf zullen worden verhoogd. Daarnaast zullen zorgverzekeraars, in overleg met de zorgaanbieders, zorg dragen voor het regionaal beschikbaar komen van één ‘loket’ waar huisartsen en ziekenhuizen te allen tijde terecht kunnen wanneer zij een bed zoeken zowel voor (vervolg)zorg na ontslag uit het ziekenhuis als voor instroom direct vanuit de eerste lijn. Deze inspanningen aan de randen van de medisch-specialistische zorg leiden tot vermindering van de instroom in de ziekenhuizen en tot verbetering van de uitstroom uit de ziekenhuizen. De als gevolg daarvan vrijvallende middelen binnen de ziekenhuissector blijven in 2018 voor de sector behouden.

Meer informatie