Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het Ontwerpbesluit van de wijziging Besluit zorgverzekering. Dit heeft betrekking op regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket.

Uitsluiten van pakket

Met deze wijziging wordt de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om dure intramurale geneesmiddelen uit te sluiten van het te verzekeren pakket in de Zorgverzekeringswet nadrukkelijk geregeld. Het gaat om medisch-specialistische zorg die doorgaans in ziekenhuizen wordt geleverd.

Betaalbaarheid en toegankelijkheid zorg

Regelmatig komen intramurale geneesmiddelen op de markt die nieuwe perspectieven bieden voor vaak ernstig zieke patiënten. Voor hen is het belangrijk dat zo’n geneesmiddel zo snel mogelijk beschikbaar komt. Tegelijkertijd is de betaalbaarheid van deze geneesmiddelen op lange termijn een punt van zorg voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid.

Om de toegankelijkheid voor patiënten en de betaalbaarheid van de zorg ook voor de lange termijn te kunnen waarborgen zijn volgens de minister maatregelen nodig die de kosten voor intramurale geneesmiddelen beperken, zoals:

  • Financiële arrangementen
  • Gepast gebruik
  • Pakketsluis

Financiële arrangementen

Een maatregel is het sluiten van financiële arrangementen. In 2012 is Nederland gestart met onderhandelingen over geneesmiddelen met als doel financiële afspraken te maken met degene die het geneesmiddel in Nederland op de markt brengt over de kosten die maximaal ten laste komen van de zorgverzekeringen.

Gepast gebruik

Naast financiële maatregelen om de kosten voor intramurale geneesmiddelen te beperken, is het ook belangrijk dat dure intramurale geneesmiddelen gepast worden gebruikt. Dat betekent het bevorderen en borgen van de juiste inzet van geneesmiddelen en zo over- en onderbehandeling voorkomen.

Sluis

Bij het starten van een sluis wordt behandeling met het betreffende geneesmiddel uitgesloten van het basispakket door middel van een wijziging van de Regeling zorgverzekering. Met als doel om nieuwe, relatief dure intramurale geneesmiddelen op betaalbare wijze toegankelijk te maken en te houden binnen het basispakket.

Voor intramurale geneesmiddelen met een hoog macro budgettair financieel risico, al dan niet in combinatie met uitzonderlijk hoge kosten per behandeling, wordt het niet verantwoord geacht om een middel zonder meer in te laten stromen in het basispakket.

Uiterlijk binnen een maand nadat een vergunning wordt verleend om het geneesmiddel in Nederland in de handel te brengen of “off-label” gebruik wordt geprotocolleerd of gestandaardiseerd, kan het middel in de sluis worden geplaatst. Met de sluis is het mogelijk om eerst te bezien of er voldoende waarborgen zijn voor een verantwoorde introductie van de betreffende geneesmiddelen in de medische praktijk. Terwijl het geneesmiddel in de sluis is geplaatst, kan eventuele opname in het basispakket worden beoordeeld.

Het onderhavige besluit verankert de criteria voor de toepassing van de sluis wettelijk. Hiermee is de basis voor besluiten tot uitsluiting van individuele intramurale geneesmiddelen verstevigd.

Lees het hele besluit hier.

Inwerkingtreding

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2017.

Meer informatie