Concord-2 is een dataregister met informatie van ruim 25 miljoen patiënten uit 67 landen die lijden aan één van de tien meest voorkomende kankersoorten. Vorige week publiceerde Claudia Allemani e.a. de resultaten van de Concord-2 in The Lancet. (Bron: Medisch Contact, 1 december 2014)

Inzet WHO daling sterfte door kanker

De informatie is verzameld in de periode van 1995 tot 2009. Uit het onderzoek blijkt dat de vijfjaarsoverlevingkansen van patiënten met kanker nauw samenhangt met hun socio-economische situatie en het land waarin zij wonen. De klinische relevantie van het onderzoek is het feit dat kanker wereldwijd doodsoorzaak nummer één is. Jaarlijks wordt de diagnose bij 14 miljoen mensen gesteld. De WHO heeft als doel dat sterfte door kanker in de leeftijdsgroep 30-69 in het jaar 2025 met 25 procent moet zijn afgenomen. Hiervoor is een wereldwijd meetsysteem als Concord nodig.

Borstkanker

Het populatieonderzoek laat zien dat de vijfjaarsoverleving van borstkanker is toegenomen in de meeste eerstewereldlanden. De kansen in armere landen – hoewel sterk verbeterd in de afgelopen 15 jaar – blijven nog achter. Het wordt goed zichtbaar dat politieke en economische veranderingen in opkomende economieën, zoals China resulteren in een beter gezondheidszorgstelsel.

Lever- en longkanker

Lever- en longkanker blijven overal ter wereld extreem dodelijk, waardoor de kosten en baten van nieuwe investeringen in onderzoek en behandeltechnieken tegen elkaar moeten worden afgewogen aldus de auteurs in The Lancet.

Verschil arme en rijke landen

De onderzoekers zijn zich bewust van de beperkingen van hun onderzoek. De betrouwbaarheid van de resultaten is niet gegarandeerd, omdat:

  • In armere landen vaak geen computersystemen zijn en informatie op papier wordt verzameld
  • Vergelijkingen van data over bijvoorbeeld stadiëring van kanker is lastig
  • Diagnostische mogelijkheden zijn per land sterk verschillend
  • Mensen in veel arme landen sterven zonder dat de doodsoorzaak duidelijk is

Dit zal leiden tot een onderdiagnose van kanker in armere landen tegenover overdiagnose in rijkere landen. Los van kanker verschilt de levensverwachting sterk tussen landen. Infectieziekten zoals tuberculose en malaria, spelen daarbij een belangrijke rol. Sommige infectieziekten, zoals hiv en HPV, zijn bovendien gelinkt aan het ontwikkelen van kanker. Dit maakt het lastig om te kunnen spreken van ‘sterfte door kanker’.

Onderzoek preventie en behandelopties

Ondanks deze beperkingen biedt het onderzoek voldoende informatie om te onderzoeken wat de gezondheidswinst van bepaalde preventiestrategieën en behandelopties zal zijn. Daarbij kan op internationale schaal van elkaar worden geleerd.

Meer informatie