Op 22 augustus 2017 zond minister Schippers het eindrapport ‘VoorBIGhouden 2’ naar de Tweede Kamer. ‘VoorBIGhouden 2‘ bevat een evaluatie van artikel 36a van de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant.

Wijziging van de Wet BIG

Het rapport ‘VoorBIGhouden 2’ hoort bij de voorgestelde wijziging van de Wet BIG. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op:

  • Opname van de physician assistant in de lijst van registerberoepen
  • Toekenning van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten
  • Opname van de mogelijkheid om een tijdelijk register voor experimenteerberoepen in te stellen.

Het rapport is opgesteld door Maastricht UMC+, Patiënt & Zorg, KEMTA (Klinische Epidemiologie & Medical Technology Assessment) in opdracht van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Verpleegkundig Specialisten (V&VN-VS) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA).

Vervolg evaluatie VoorBIGhouden

Dit rapport is een vervolg op het evaluatieonderzoek ‘VoorBIGhouden’, dat in 2015 was uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Dat onderzoek gaf aan dat het grootste deel van de voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties, puncties en voorschrijven van UR-geneesmiddelen kunnen indiceren en uitvoeren) effectief en doelmatig door de PA worden geïndiceerd en toegepast.

De effectiviteit en doelmatigheid van de zelfstandige bevoegdheid voor endoscopieën en electieve cardioversies / defibrillaties, die destijds niet kon worden geëvalueerd, omdat er te weinig data beschikbaar waren, is nu onderzocht in ‘VoorBIGhouden 2‘.

Conclusies voor wetswijzing

Verpleegkundig specialisten (VSen) en physician assistants (PAs) hebben per 1 januari 2012, een wettelijke, tijdelijke (vijf jaar) zelfstandige bevoegdheid gekregen voor een aantal voorbehouden handelingen.

Het eerste evaluatieonderzoek uit 2015 heeft aangetoond dat voor de meeste voorbehouden handelingen het toekennen van deze bevoegdheid effectief en doelmatig is. Op basis van deze bevindingen zijn aanbevelingen gedaan om de zelfstandige bevoegdheid, voor deze voorbehouden handelingen, definitief wettelijk te verankeren.

Dit tweede evaluatieonderzoek, dat heeft plaatsgevonden heeft plaatsgevonden van april tot en met oktober 2016, concludeert dat veel VSen en PAs gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig cardioversies/defibrillaties/ endoscopieën te verrichten. Deze mogelijkheden worden echter nog niet in volle omvang benut. Bij gebruik van de zelfstandige bevoegdheid in volle omvang is tijdwinst aannemelijk, waardoor sprake zal zijn van doelmatigheid. Door het efficiënter inrichten van de zorgprocessen kan verdere winst worden verkregen. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat aan voorwaarden voor borging van kwaliteit en veiligheid is voldaan.

Adviezen onderzoekers

Onderzoekers adviseren onder meer:

  • Voor de VS Acute zorg en de VS Intensieve zorg een definitieve wettelijke zelfstandige bevoegdheid te creëren voor electieve, elektrische cardioversie en defibrillatie en voor de VS Acute zorg, de VS Chronische zorg en de VS Intensieve zorg een zelfstandige bevoegdheid voor endoscopie.
  • Voor de PA een zelfstandige bevoegdheid te creëren voor electieve, elektrische cardioversie, defibrillatie en endoscopie.
  • De restrictie om uitsluitend artsen endoscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker te laten uitvoeren, op te heffen.´De huidige werkwijze heeft zijn weerslag op het inrichten van zorgprocessen rondom de reguliere endoscopieën,´ aldus de onderzoekers. `Twijfel over de diagnostische en therapeutische vaardigheden van de VS/PA ligt hieraan ten grondslag. Om verdere taakherschikking mogelijk te maken, dient overwogen te worden om deze restrictie te laten vervallen, te meer omdat de kwaliteit en veiligheid van het bevolkingsonderzoek, door middel van toelatingseisen en een kwaliteitssysteem, zeer streng bewaakt worden. Daarnaast dient overwogen te worden dezelfde kwaliteitseisen te stellen aan de uitvoering van de reguliere endoscopieën (zowel voor artsen als VSen/PAs).´

Meer informatie