Voorbereidingen contract 2013

20 augustus 2012

20 augustus 2012

Het afgelopen jaar zijn grote beleidsveranderingen doorgevoerd die van invloed zijn op de aanstaande productieafspraken voor oncologische zorg. In deze nieuwsbrief worden de volgende aandachtspunten in kaart gebracht:  

 • Prestatiebekostiging betekent óók onderhandelen over dure geneesmiddelen
 • Geen leverplicht ziekenhuizen voor niet-gecontracteerde (oncologische) zorg
 • Zonder contractafspraak heeft het ziekenhuis geen recht op declaratie van geleverde zorg bij zorgverzekeraar
 • Patiënt heeft geen recht op vergoeding van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder 
 • DOT slaat gat van maanden tussen het moment van aanspraak (patiënt) en de declaratiemogelijkheid (ziekenhuis) voor nieuwe dure geneesmiddelen 
 • Lumpsumcontracten houden geen rekening met nieuwe registraties. Gedurende de looptijd moet ziekenhuis de kosten zelf dragen
 • Overheveling oncolytica per 2013

De contracten voor komend jaar moeten al in november 2012 worden afgerond. Bovendien sturen zorgverzekeraars voor de nieuwe contractering medisch specialistische zorg aan op meerjarencontracten. Er rest dus weinig tijd om de oncologische zorg voor de komende jaren goed te verankeren, terwijl de gevolgen van te generieke contracten groot zijn. Voor artsen, patiënten en ziekenhuizen.

Selectief inkopen oncologische zorg 2013-2014

Over het selectief inkopen van (nieuwe) oncologische medisch specialistische geneesmiddelen scheef minister Schippers op 12 juli 2012 aan de Kamer: "de huidige regelgeving (biedt) naar mijn mening meer mogelijkheden tot selectieve inkoop van medisch specialistische geneesmiddelen en het maken van afspraken daarover, dan tot nu toe door de meeste zorgverzekeraars werd aangenomen." 

Selectief inkopen kan verstrekkende gevolgen hebben. Geen contractafspraak betekent in principe geen recht op declaratie van geleverde zorg. De inkoop door de zorgverzekeraars gaat de patiëntenstromen op lokaal niveau bepalen, en daarmee de inkomsten, het volume en de inhoud (kwaliteit) van de zorg, en dus ook de mogelijkheden voor vakinhoudelijke ontwikkeling.

Daarom is het belangrijk dat de oncologische zorg die de maatschap wil leveren goed in de contracten is opgenomen. Daarmee wordt op heel korte termijn veel meer gevraagd van de oncologische keten voor solide contractafspraken 2013:

 • Welke patiëntengroepen wilt u bedienen? 
  Inventarisatie patiëntenpopulatie per indicatie 
 • Welke zorg wilt u zeker aanbieden?
  Bepalen aan te bieden zorg (kwaliteit) voor alle tumortypen  
 • Welk behandelpalet wilt u veiligstellen? 
  Wat zijn de innovaties voor nieuwe behandelvormen en indicatiegebieden in 2013 en 2014, zowel voor de grote groepen tumortypen zoals mammacarcinoom, prostaatcarcinoom en colorectaal carcinoom als voor de kleinere indicatiegebieden  
 • Welke kosten zijn daarmee gemoeid?
  Berekening van kostprijzen add-ons en DBC zorgproducten  

En specifiek voor de oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld, het in kaart brengen van: 

 • De huidige voorschrijving GVS oncolytica 
 • Eventueel geprefereerde substitutie  
 • Nieuwe kostprijzen totaal behandelingen 
   

Themabijeenkomsten

In korte tijd wordt veel van de professionals gevraagd. Om snel toegang te krijgen tot alle relevante informatie organiseert Sanofi themabijeenkomsten in ziekenhuizen. Deze themabijeenkomsten van Oncologie en Praktijk hebben tot doel om organisatorische en beleidsmatige informatie aan te bieden die professionals in de oncologische zorg ondersteunen in de praktijkvoering. Bijvoorbeeld voorbereidingen voor de contractering 2013. 

De inhoud van de bijeenkomst wordt samen met de medisch specialisten betrokken bij de oncologische zorg bepaald. De bijeenkomst wordt in het betreffende ziekenhuis georganiseerd. U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken via het contractformulier.

Meer informatie

 • Kamerbrief over selectieve inkoop medisch specialistische geneesmiddelen
 • Kamerbrief over dure specialistische geneesmiddelen  
 • Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg per 1 september 2012 (BR/CU-2076). Hierin de volgende downloads in de rechter marge:  
  BR/CU-2076 – Bijlage 1 Overzicht DBC-zorgproducten
  BR/CU-2076 – Bijlage 2 Typeringslijsten per specialisme
  BR/CU-2076 – Bijlage 3 Zorgactiviteitentabel
  BR/CU-2076 – Bijlage 4 Overzicht overige zorgproducten
  BR/CU-2076 – Bijlage 5 Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen
  BR/CU-2076 – Bijlage 6 Indicatielijst stollingsfactoren
  BR/CU-2076 – Bijlage 7 Lijst Ondersteunerhonoraria B-segment 
   
NL.CAB.12.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee