Verpleegkundig specialisten kunnen per 2015 DBC openen

26 april 2013 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar advies van december 2011 geconstateerd dat er voor de tweedelijns somatiek in de regelgeving rond het declareren van DBC’s belemmeringen liggen voor taakherschikking.

De belemmeringen zijn:

  • Het niet mogen openen van een DBC door een andere zorgprofessional dan een medisch specialist
  • Het verplichte face-to-face contact met een medisch specialist

Dit betekent dat de medisch specialist omwille van het declareren van de DBC altijd onderdeel moet zijn van de zorgverlening, terwijl dit niet bij elke zorgvraag nodig is.

Oplossingsrichting NZa

De NZa heeft twee oplossingsrichtingen gegeven voor het wegnemen van de geconstateerde belemmeringen:

  • Het aantal zorgverleners dat een DBC in rekening mag brengen kan worden uitgebreid met de physician assistant en de verpleegkundig specialist
  • De voorwaarde dat enkel medisch specialisten een DBC in rekening mogen brengen kan in zijn geheel worden losgelaten
     

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een brief aan de Tweede Kamer op 22 april 2013 weten dat zij kiest voor de eerste optie door het aantal zorgverleners dat een DBC in rekening mag brengen uit te breiden met de physician assistant en de verpleegkundig specialist. Door de regelgeving rond de registratie en declaratie van DBC’s uit te breiden met de betreffende beroepsgroepen sluit de registratie- en declaratieregelgeving aan bij de wijziging van de Wet BIG, waarin per 1 januari 2012 deze beroepsgroepen zelfstandig voorbehouden handelingen mogen indiceren en uitvoeren.

Declaratiemogelijkheden per 2015

De minister zal de NZa vragen de regels zo aan te passen dat de eerder genoemde belemmeringen zijn opgeheven en de registratie en declaratie van zorgaanbieders per 1 januari 2015 de gewenste ruimte bieden voor de physician assistant en de verpleegkundig specialist.

De minister acht het startjaar 2015 een logisch moment, omdat dit gelijk valt met de invoering van integrale bekostiging. De afzonderlijke bekostiging van instellingen voor medisch specialistische zorg en vrijgevestigde medisch specialisten komt dan te vervallen. Het wegnemen van de afzonderlijke budgettaire kaders is van belang voor taakherschikking. Afspraken over extra inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants zouden nu mogelijk kunnen leiden tot overschrijding van het beschikbare macrokader voor de ziekenhuizen, tenzij het kader voor vrijgevestigde medisch specialisten navenant wordt verlaagd. Deze kaders liggen echter vast tot en met 2014, conform de met ziekenhuizen en medisch specialisten gesloten akkoorden. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2015 verpleegkundig specialisten, physician assistants, medisch specialisten én instellingen bijeen te brengen in één budgettair kader. Dan kan daadwerkelijk doelmatigheidswinst bereikt worden door de inzet van taakherschikking.

Overleg veldpartijen

De minister wil de periode tot 2015 gebruiken om samen met het veld te bekijken wat nodig is om taakherschikking te stimuleren. Zij wil met betrokken veldpartijen komen tot bestuurlijke afspraken over taakherschikking. Taakherschikking moet wat de minister betreft een onderdeel worden van het nieuwe Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Het is daarnaast aan zorgverzekeraars om met zorgaanbieders afspraken te maken over de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants in het zorgproces.

Onderzoek inzet PA en verpleegkundig specialist

Ook het uitvoeren van onderzoeken kan bijdragen aan inzicht in de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Eén van de lopende onderzoeken betreft een evaluatieonderzoek in opdracht van VWS naar de inzet van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in relatie tot voorbehouden handelingen. De minister is in gesprek met een ziekenhuis over de uitwerking van een experiment dat tot doel heeft taakherschikking in de zorg te stimuleren. De relatie met de DBC-systematiek zal hiervan deel uitmaken.

Daarnaast vindt overleg plaats over een aanvullend onderzoek naar de inzet van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in relatie tot de DBC’s. Dit is van belang met het oog op het kunnen maken van afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Tevens wil zij samen met veldpartijen bekijken of experimenten met zelfstandige declaratiebevoegdheden voor de verpleegkundig specialist en physician assistant in aanloop naar 2015 nodig zijn.

Tot slot wil zij de NZa vragen om in haar jaarlijkse marktscan te monitoren hoe het staat met taakherschikking.

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee