Verantwoordingsdocument invoering prestatiebekostiging

15 juli 2011 – Met het verantwoordingsdocument beschrijft en onderbouwt de NZa de definitieve keuzes omtrent de invoering van prestatiebekostiging per 2012.

De NZa werkt de implementatie verder uit in beleidsregels (publicatie 1 september 2011) en in tariefbeschikkingen (publicatie 1 oktober 2011).

Om vanuit het huidige systeem van bekostiging via budgetten over te gaan naar het gewenste eindmodel te komen (prestatiebekostiging waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald worden op basis van integrale tarieven) geldt de komende twee jaar een transitiemodel voor de huidige gebudgetteerde instellingen. Daarmee worden systeemrisico’s voor deze instellingen gedempt.

Integrale kankercentra

Ieder integraal kankercentrum is een samenwerkingsverband van instellingen in de eerste- en tweedelijnszorg die betrokken zijn bij de oncologische zorgverlening in een bepaalde regio. De centra ondersteunen de medische en verpleegkundige beroepsgroepen (specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen en verpleegkundigen) in de diagnostisering, behandeling, nazorg en verzorging van kankerpatiënten. Hiermee willen de centra zorgen dat overal in Nederland de meest optimale zorg voor mensen met kanker beschikbaar is. De budgetvergoeding van de integrale kankercentra verloopt via de kassiersfunctie van de ziekenhuizen die vallen in de regio waar het integrale kankercentrum actief is.

Overgang naar (volledige) prestatiebekostiging

Vanaf 2012 kunnen de integrale kankercentra geen begroting meer bij de NZa indienen. VWS heeft aangegeven voor de integrale kankercentra een nieuwe manier van financieren uit te werken.

Transitiebedragmodel

Het transitiebedragmodel voor de ziekenhuizen (95% verrekening van het verschil tussen schaduw FB 2012 en DOT omzet 2012) is ook van toepassing verklaard op de categorale instellingen. In die gevallen dat het algemene transitiemodel de risico’s als gevolg van de overgang van budgettering naar prestatiebekostiging voor categorale instellingen onvoldoende ondervangt, ligt een aanpassing van dit transitiemodel in de rede. Deze beoordeling vindt hieronder plaats. Indien zich onverhoopt
individuele, bijzondere omstandigheden voordoen, zal beoordeeld worden of een individuele maatwerkoplossing benodigd is. Het gaat dan om omstandigheden die niet zijn meegewogen bij de totstandkoming van het beleid.

Radiotherapie

De categorale radiotherapeutische instellingen worden in 2012 geconfronteerd met een veelheid van veranderingen in één keer. De overgang betreft niet alleen invoering prestatiebekostiging, maar ook afschaffing van de Wbmv, invoering van DOT en de onzekerheid over de daarbij behorende kostprijzen. Daarnaast zijn ook de algemene risico’s op radiotherapie van toepassing.27 De radiotherapeutische instellingen geven aan uitstel van de prestatiebekostiging te willen voor een jaar.

Doordat de sector in 2012 niet meer binnen de Wbmv valt, is het mogelijk voor nieuwe toetreders om de markt te betreden. Hoewel dit een overgang is voor de sector, is dit geen onderscheidend criterium ten opzichte van de andere sectoren. Daarnaast is de vraag of op korte termijn sprake zal zijn van nieuwe aanbieders, aangezien radiotherapie een zeer kapitaalsintensieve behandeling is.
De NZa onderkent dat de sector wordt geconfronteerd met veel wijzigingen tegelijkertijd, maar is van mening dat onvoldoende is aangetoond dat het transitiemodel de risico’s onvoldoende dempt en acht het dan ook niet nodig om prestatiebekostiging bij radiotherapie een jaar later in te voeren.

Wanneer ziekenhuizen overgaan tot prestatiebekostiging en de categorale centra niet, kan dit leiden tot ongewenste onevenwichtigheden in de markt. Immers, nagenoeg alle zorg wordt ook geleverd in de ziekenhuizen. Bovendien wordt door geen prestatiebekostiging in te voeren per 2012 de situatie in stand gehouden, hetgeen gelet op de door de minister geschetste eindsituatie geen optie is.

Conclusie

Mede onder verwijzing naar de ingenomen standpunten ten aanzien van de omstandigheden die voor alle categorale sectoren gelden (zie paragraaf 8.3), ziet de NZa onvoldoende redenen om een sectorspecifiek transitiemodel voor radiotherapeutische centra in te voeren.

Bron: NZa, 14 juli 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee