De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft haar strategiedocument Zorg voor 2020 gepubliceerd. De implementatie van de nieuwe generaties geneesmiddelen is een grote uitdaging voor ziekenhuizen. De NVZ formuleert in haar document de volgende oplossingen.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid veilig stellen

Al enige decennia is een stijgende trend zichtbaar in de investeringen van (farmaceutische) bedrijven in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Deze innovaties leiden de komende jaren tot vele nieuwe (dure) geneesmiddelen die een breed scala aan nieuwe behandelmogelijkheden toegankelijk maakt.

De NVZ voorziet op korte termijn problemen met de bekostiging ervan. De kosten van de geneesmiddelen stijgen enorm en dat kan niet alleen het probleem van de ziekenhuizen zijn, aldus de NVZ:

  • Er zijn maatregelen nodig voor betere en specifieke contractafspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars.
  • Prijsonderhandelingen moeten op Europees niveau worden gevoerd waar de nationale markt faalt en verbeterde informatievoorziening is gewenst rondom nieuwe geneesmiddelen.
  • Aanbieders nemen hun verantwoordelijkheid voor doelmatig voorschrijven en gepast gebruik, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de patiënt.
  • Als al deze maatregelen het budgettaire probleem niet snel genoeg oplossen moet de overheid keuzes maken over de samenstelling van het verzekerde pakket.

Groeiende vraag naar medicatie het hoofd bieden

Door de toename van het aantal oudere patiënten met meerdere chronische ziekten zal de vraag naar medicatie alleen maar toenemen. Daarnaast is sprake van toenemende medicamentkeuze bij specialistische zorg in de thuissituatie. Niet ondenkbaar is dat de dure medicatie tot verdringing gaat leiden waarbij de andere vormen van zorg het in de toekomst met minder moeten doen. Ziekenhuizen kunnen hier verstandig mee omgaan door zinnig en zuinig beleid te combineren met goede voorlichting aan patiënten en duidelijke afspraken met zorgverzekeraars. Daarbij mag ook de discussie over de zin van doorbehandelen in de laatste levensfase niet uit de weg worden gegaan.

Investeren in opleiding en medicatieveiligheid

Goede farmaceutische patiëntenzorg en meer persoonsgerichte behandeling zal veel vergen van het ziekenhuis en professionals. Zo worden ook aan de kennis en expertise van de apotheker steeds hogere eisen gesteld vanwege de toenemende complexiteit van de behandelingen en ontwikkelingen rondom ‘precision medicine’. Dit vraagt om opleiding en training, afgestemd op de profielkeuze van het ziekenhuis. Ook het investeren in medicatieveiligheid en uitwisseling van gegevens blijft geboden. Hierbij speelt mee dat optimale zorg steeds vaker in de zorgketen met meerdere aanbieders wordt aangeboden.

Deelname aan patiëntregistraties

Door registratie en analyse van de uitkomsten van de geneesmiddelentherapie wordt de doelmatigheid en effectiviteit van het voorschrijven verder vergroot. Dit vergt van het ziekenhuis deelname aan patiëntregistraties, waarin gegevens rondom (meerdere) ziektebeelden worden verzameld. Als variatie zichtbaar is en te koppelen is aan uitkomsten, zullen ziekenhuizen informatie uitwisselen en van elkaar leren.

Meer informatie