Minister van Rijn informeert de Kamer in een brief over een aantal maatregelen om de beschikbaarheid van geneesmiddelen de komende periode te borgen.

Monitoren beschikbaarheid geneesmiddelen

Tot nu toe zijn er voldoende geneesmiddelen beschikbaar, volgens de minister. Maar verscherpte monitoring is nodig als het gaat om de geneesmiddelenvoorziening in de komende weken. Mede omdat in korte tijd veel meer geneesmiddelen aan patiënten zijn uitgereikt dan normaal. En omdat er veel gaande is in landen waar veel geneesmiddelen worden geproduceerd. Zoals China en India. De precieze consequenties zijn nog niet duidelijk, maar maken dat de minister de komende  maanden de geneesmiddelenvoorziening nauwlettend volgt.

Voorzorgsmaatregelen Wet geneesmiddelenprijzen

Ook als het gaat om het bieden van ruimte in de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) neemt de minister voorzorgsmaatregelen. De minister is bereid om per direct de wettelijke maximumprijs los te laten als een tekort dreigt voor specifieke geneesmiddelen en prijs een belemmering vormt. Zo blijft Nederland als afzetmarkt aantrekkelijk.

Continuïteit geneesmiddelenvoorziening

Daarnaast hecht hij groot belang aan de continuïteit van de algehele
geneesmiddelenvoorziening in de komende maanden. In dat kader stelt hij de aanscherping van de Wgp maximumprijzen die per 1 april in zou gaan met zes maanden uit.

Dat betekent dat de huidige maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober 2020. De minister neemt dit besluit onder meer naar aanleiding van dringende verzoeken van partijen uit de geneesmiddelenketen. Zij geven aan dat deze maatregel rust biedt. Deze maatregel biedt financiële armslag om bijvoorbeeld voorraden te versterken. Deze maatregel komt in plaats van de maatregel die ik vorige week aankondigde om voor geneesmiddelen met bijvoorbeeld een lage omzet de maximumprijzen los te laten.

Afzetgarantie geneesmiddelen

De minister wil niet de rol van inkopende partij overnemen, maar  marktpartijen wel de zekerheid geven die in de huidige situatie nodig is om voldoende voorraden in Nederland op te bouwen en te behouden.

De minister heeft zorgverzekeraars gevraagd wat zij kunnen doen om bij hun prijsafspraken met fabrikanten en apotheken explicieter rekening te houden met veranderende marktomstandigheden. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij, bij een nieuwe contracteringsronde hiermee rekening zullen houden.

Tenslotte onderzoekt de minister de mogelijkheid om soepelere regels te hanteren voor gezamenlijk inkopen van kwetsbare geneesmiddelen door bijvoorbeeld groothandels, aldus Van Rijn.

Voorkomen tekorten

De maatregelen die de minister in zijn brief benoemd zijn bedoeld om geneesmiddelentekorten zo veel mogelijk te voorkomen zonder het huidige zorgsysteem buiten werking te stellen.

Meer informatie