Uitbreiding tijdelijke pakkettoelating naar GVS geneesmiddelen

28 maart 2012

30 maart 2012

Hoewel zorgaanbieders, artsen en patiënten hebben aangegeven dat de voorwaardelijke, tijdelijke pakkettoelating van de dure intramurale geneesmiddelen tot grote problemen leidt bij de toegankelijkheid van behandelingen, en zij er in hun brief van 20 maart jl. opnieuw op wezen dat er nog steeds geen heldere procedures zijn voor voorwaardelijke toelating en bekostiging, heeft minister Schippers vandaag per brief aangekondigd deze beleidsmaatregel uit te breiden naar de extramurale zorg.
 

Problemen toegankelijkheid dure intramurale geneesmiddelen door voorwaardelijke pakkettoelating 

Voor de dure intramurale geneesmiddelen gold tot 31 december 2011 dat zij tijdelijk tot de bovenbudgettaire ziekenhuisbekostiging werden toegelaten indien er een vier jaar durend vervolgonderzoek werd uitgevoerd naar de meerwaarde en de kosteneffectiviteit. De patiënt had aanspraak op het geneesmiddel vanaf het moment van registratie. Omdat het om een bovenbudgettaire bekostigingsmaatregel ging, hield de patiënt zijn aanspraak omdat het geneesmiddel wel in het verzekerde pakket bleef.  

Met de overgang van de beleidsregel Dure geneesmiddelen naar de add-ons en de toepassing van de tijdelijke pakkettoelating is dit veranderd. Nu geldt dat in de patiënt aanspraak heeft op deze geneesmiddelen zolang het vervolgonderzoek loopt. Indien het doelmatigheidsonderzoek een duidelijke meerwaarde van het geneesmiddel aantoont maar een onduidelijke of onvoldoende kosteneffectiviteit, dan adviseert het CVZ de minister om het geneesmiddel uit het verzekerde (basis)pakket te verwijderen. De brancheorganisaties luidden vorige week de noodklok over de gevolgen van de eerste herbeoordelingen van de dure geneesmiddelen.
 

Introductie tijdelijke pakkettoelating in extramurale zorg (GVS)

De minister wil dit jaar starten met pilots voor de voorwaardelijke instroom ‘twijfelgevallen` van nieuwe duurdere geneesmiddelen met een onduidelijke of onvoldoende vastgestelde meerwaarde en kosteneffectiviteit. Dit zijn met name geneesmiddelen die door de medisch specialist worden voorgeschreven. In 2013 moet het beleid voor extramurale geneesmiddelen verder worden vormgegeven. Daarbij ligt de nadruk op:

  • Instroom alle 1B-beoordelingen
  • Uitstroom GVS geneesmiddelen
  • Oligopolistische productgroepen zonder prijsconcurrentie

Daarnaast worden de mogelijkheden geanalyseerd voor toepassing van de tijdelijke pakkettoelating voor hulpmiddelen en medische technologie.
 

Bij meerkosten: uitstroom uit verzekerde pakket

Voorwaardelijke pakkettoelating mag nooit leiden tot meer uitgaven, stelt de minister in haar brief. Meerkosten bij een geneesmiddel met meerwaarde is uitsluitend toegestaan indien daar minderuitgaven tegenover staan, in de vorm van de toepassing van financiële instrumenten of ‘eventuele andersoortige maatregelen". 

Indien een geneesmiddel een duidelijke meerwaarde laat zien maar niet of niet bewezen kosteneffectief is óf een te hoog absoluut kostenbeslag heeft, volgt uitstroom uit het verzekerde pakket. De patiënt heeft dan niet langer aanspraak op het geneesmiddel tenzij een van de volgende maatregelen kunnen worden overeengekomen met de fabrikant: 

  • Prijsverlaging 
  • Kortingen
  • Prijs/prestatieafspraken
  • Prijs/volumeafspraken met overheid
  • Terugbetalingsafspraken met overheid
     

Meer informatie

NL.CAB.12.04.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee