Op 1 december jl. bood minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer de monitor geneesmiddelen Medisch Specialistische Zorg aan.

De monitor is een resultaat van afspraken in december 2015 tussen minister Schippers en de partijen van het Hoofdlijnakkoord Medisch Specialistische Zorg om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen ook voor de lange termijn zeker te stellen.

Eén van de afspraken is een halfjaarlijkse monitor door de NZa van de contractering en inkoop van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Op 18 maart 2016 verscheen de eerste monitor. Op 22 november 2016 is de tweede monitor door de NZa is vastgesteld.

De minister benoemt een aantal belangrijke uitkomsten van de monitor. Zoals de constatering dat de totale uitgaven aan add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren in 2015 bleven stijgen. Maar, ook dat verzekeraars en zorgaanbieders zich inzetten om de uitgaven aan geneesmiddelen te beperken.

Knelpunten toegang zorg

Zorgaanbieders ervaren nog steeds financiële knelpunten vanwege selectieve inkoop van bepaalde geneesmiddelen door de zorgverzekeraars. De NZa heeft geen signalen dat patiënten hierdoor niet met het optimale geneesmiddel zijn behandeld. Wel merkt de NZa op dat er soms, door nader overleg tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, tijd verstrijkt voordat patiënten het optimale middel krijgen.

Onderzoek zorgplicht zorgverzekeraars

De NZa zal nader onderzoek doen naar de vraag in hoeverre zorgverzekeraars voldoen aan de zorgplicht ten aanzien van de (tijdige) toegankelijkheid van bepaalde dure geneesmiddelen. Zorgverzekeraars zijn er vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor dat er geen patiënten om budgettaire redenen de toegang tot dure geneesmiddelen wordt ontzegd. De NZa verwacht hierover in januari 2017 te kunnen rapporteren.

Platform inkoopkracht dure geneesmiddelen

Uit de monitor blijkt dat de betrokken partijen in de medisch specialistische zorg breed inzetten op het borgen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Maar er blijft druk op het budget en op de zorg. De uitvoering van de geneesmiddelenvisie is in volle gang. Om maximaal effect te bereiken zal de minister de komende periode stevig blijven inzetten op een gecoördineerde aanpak van de dure geneesmiddelen. Het op te richten platform inkoopkracht dure geneesmiddelen speelt hierbij een cruciale rol.

Geneesmiddelenvisie en -agenda

De minister zal nog dit jaar overleggen over de uitkomsten van de monitor met partijen van Hoofdlijnakkoord Medisch Specialistische Zorg. De uitkomsten dragen bij aan verdere uitvoering van de geneesmiddelenvisie en de daarbij horende agenda.

Meer informatie