De Taskforce Oncologie gaat zich richten op de vorming van tumorspecifieke Comprehensive Cancer Networks (CCN’s), zo meldt IKNL. CCN’s zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in de eerste-, tweede- en derdelijn, gericht op het verlenen van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg in een regio.

Deze netwerken zijn belangrijk voor toekomstbestendige oncologische zorg in Nederland, omdat ze waarborgen dat patiënten -ongeacht hun entreepunt in de zorg- optimale oncologische zorg ontvangen.

Vervolg koersboek

De Taskforce Oncologie heeft criteria geformuleerd voor CCN’s. Tezamen met een beschrijving van een aantal bestaande oncologische netwerken in wording, vormen ze de basis voor het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015- 2020. De Taskforce Oncologie zet in het vervolg hierop onder meer in op

  • Verbetering van de transmurale informatievoorziening
  • Reductie van variatie in uitkomsten
  • Afstemming met landelijke partijen
  • Invulling van toekomstperspectief en monitoring
  • Sparring partner van het Citrien-programma

Tumorspecifieke CCN’s

De taskforce informeert het oncologisch veld over de randvoorwaarden waaraan CCN’s zouden moeten voldoen. De basis hiervoor is beschreven in het Koersboek met op onderdelen mogelijk uitwerking van randvoorwaarden of accenten.

Tegelijk wordt er een monitor ontwikkeld, met het oog op inventarisatie van bestaande (tumorspecifieke) netwerken in relatie tot de mate waarin deze al voldoen aan een CCN-criteria.

Verbetering transmurale informatievoorziening

Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking binnen CCN’s, is transmurale informatievoorziening. Zo moet er binnen oncologische netwerken bij elke relevante zorgverlener op elk moment helderheid zijn over het behandelplan, status van de behandeling en hoofdbehandelaarschap. Dit vraagt een passende infrastructuur.

Reductie van variatie in uitkomsten

De taskforce vindt het van belang dat er een systeem wordt ontwikkeld en geïmplementeerd voor continue kwaliteitsverbetering op netwerk-niveau. Het belang van transparantie over zorguitkomsten staat centraal.

Verbinding met Citrien-programma

Door de inhoudelijke raakvlakken tussen het Citrien-programma ‘Naar oncologienetwerken’ en de agenda van de Taskforce Oncologie zullen beide initiatieven zich aan elkaar verbinden en zal de taskforce als sparring partner optreden van de aan het Citrien-programma verbonden stuurgroep.

Meer informatie