Het is voor Sanofi vanzelfsprekend deel te nemen aan het Transparantieregister Zorg. Wij vinden het belangrijk dat een patiënt inzicht kan hebben in de relaties tussen arts of instelling en ons bedrijf. Onder andere op deze manier geven wij inzicht in onze bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland.

Sanofi is een mondiaal opererend bedrijf en staat aan de wereldtop op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk om onze wereldwijde kennis van ziektebeelden, nieuwe behandelmogelijkheden en innovatieve patiëntenzorg ook in Nederland te delen. Zo willen wij met onze producten en diensten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van patiënten en behandelaren in Nederland.

Sanofi is trots op de initiatieven die zij ontplooit en financieel ondersteunt. Deze initiatieven sluiten aan bij onze doelstelling om de gezondheidszorg in Nederland te optimaliseren. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd.

Voorkomen van misverstanden

Sanofi werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers om geneesmiddelen en behandelmethoden te ontwikkelen en verbeteren. Patiënten zijn erbij gebaat dat de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen continue verbetert, zodat zij toegang tot voor hen optimale behandelingen hebben.

Aan dat soort samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen financiële stromen verbonden. In het verleden is gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven. In 2009 vroeg toenmalig minister Klink van VWS om meer transparantie over de financiële banden tussen farmaceuten en zorgverleners. Het Transparantieregister Zorg voorziet hierin.

Werken aan transparantie

Sanofi committeert zich aan het hanteren van hoge ethische en kwaliteitsnormen: mondiaal, regionaal en lokaal. Sanofi houdt zich niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de CGR richtlijnen. Het bedrijf heeft ook aanvullende interne beleidsregels en een eigen Code of Ethics.

Sanofi heeft een open communicatie. Voorbeelden van de manier waarop Sanofi werkt aan transparantie zijn de publicaties van de financiële banden met derden, zoals patiëntenorganisaties en zorgverleners en zorginstellingen, investeringen in R&D, productie en kwaliteit en veiligheid, klinische studies en onze standpunten en achtergronden bij maatschappelijke vragen over het ontdekken, ontwikkelen, produceren en distribueren van onze producten en diensten. 

Investeren in kwaliteit

Investeren in de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg en de samenwerking met de partijen in de gezondheidszorg in Nederland is geen vanzelfsprekendheid in de veranderende wereld. Europa is niet langer het centrum van de medische ontwikkeling. Het is bijzonder dat Sanofi dergelijke initiatieven nog in Nederland kan ontplooien.

De overheid stelt minder geld ter beschikking voor de ondersteuning van patiëntenorganisaties en initiatieven van artsen en zorginstellingen. Minister Schippers heeft bovendien recent aangegeven dat de overheid de kosten voor nascholingen van beroepsbeoefenaren niet zal financieren. Sanofi vindt het belangrijk om deze steun wel te geven en zo de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren.

Inzicht in ondersteuning

Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties van een zorgverlener of -instelling met farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring. Het Transparantieregister Zorg kent zes categorieën.

In 2012 zijn er door Sanofi voornamelijk betalingen gedaan in de categorieën Sponsoring Samenkomst en Sponsoring Project. Voorbeelden hiervan zijn: nascholingen voor artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen en ondersteuning van projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren.

In totaal is namens Sanofi € 638.000 in het Transparantieregister Zorg geregistreerd. Hiervan is € 95.000 naar individuele zorgverleners gegaan en € 543.000 naar instellingen.

Categorie 11, Dienstverlening Consultancy

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 26.410 besteed aan deze vorm van dienstverlening.
Een voorbeeld hiervan is georganiseerde feedback van beroepsbeoefenaren over praktijkervaring (van arts en patiënt) met onze genees- en hulpmiddelen voor verdere productverbetering.

Categorie 12, Dienstverlening Adviesraad

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 18.605 besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi heeft een aantal adviesraden samengesteld op het gebied van specifieke ziektebeelden. Hierin delen beroepsbeoefenaren hun expertise, visie en ervaringen met ons bedrijf. Zo is het belangrijk te begrijpen:

 • Welke behandelschema’s in Nederland het meest gangbaar zijn
 • Welke bijdrage onze genees- en hulpmiddelen hieraan kunnen leveren
 • Welke behandeling het best past bij welke patiënten
 • Hoe nieuwe onderzoeksresultaten geïnterpreteerd moeten worden
 • Wat de effectiviteit en de veiligheid is van onze producten in de dagelijkse praktijk
 • Wat de meest doelmatige inzet is van onze producten
   

Categorie 13, Dienstverlening Spreker

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 72.659 besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi organiseert regelmatig door de beroepsgroep geaccrediteerde nascholingen voor medische beroepsbeoefenaren en gespecialiseerde verpleegkundigen. Nascholingen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. De medische ontwikkelingen gaan snel, nieuwe inzichten in ziektebeelden, oorzaken en behandelmogelijkheden zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen zich op continue basis moeten bijscholen. Sanofi faciliteert deze kennisvergaring voor de beroepsgroep.

Tijdens de nascholing delen specialisten op hun specifieke kennis en expertise met hun beroepsgroep. Sanofi betaalt deze experts voor het spreken op deze nascholingen. Dit betreft een standaard uurvergoeding, conform CGR richtlijn. De expert spreekt over zijn vakgebied en eigen praktijkervaringen.

Categorie 15, Dienstverlening Overig

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 12.500 besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is een gezamenlijke ontwikkeling van een softwareprogramma voor informatievoorziening en begeleiding van patiënten met colorectaal kanker.

Categorie 21, Sponsoring Samenkomst

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 224.061 besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Sanofi draagt bij aan bijeenkomsten die de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen. Sanofi ondersteunt uitsluitend wetenschappelijke activiteiten en sponsort uitdrukkelijk géén sociale activiteiten. Bovendien vragen wij altijd inzage in de financiën van de samenkomst, om toezicht te houden dat onze financiële bijdrage daadwerkelijk wordt ingezet voor de wetenschappelijke activiteiten.

Sanofi ondersteunt bijvoorbeeld de organisatie van nascholingen op het gebied van diabetes mellitus, om zo de zorg voor de diabetespatiënten in Nederland te optimaliseren. Dit zijn nascholingen voor artsen en diabetesverpleegkundigen. Het zijn geaccrediteerde nascholingen. Dat wil zeggen: ze voldoen aan de eisen en regels van de betreffende beroepsgroep.

Categorie 22, Sponsoring Project

In totaal heeft Sanofi in 2012 € 283.800 besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Artsen en instellingen ontwikkelen vele projecten om hun patiëntenzorg te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: gespecialiseerde poliklinieken, verbeterde informatievoorziening en innovatieve monitoring van patiënten. Deze projecten kunnen niet altijd vanuit het budget van de instelling of door de overheid bekostigd worden. Sanofi wordt benaderd om bij te dragen aan dergelijke projecten. Wij ondersteunen initiatieven die aansluiten bij onze therapeutische kerngebieden. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd.
 

Lancering Transparantieregister Zorg 

Op 25 april 2013 is het Transparantieregister Zorg gelanceerd. Het register is ingesteld om openheid te geven over de samenwerkings- verbanden tussen farmaceutische bedrijven en individuele medische beroepsbeoefenaren (artsen, verpleegkundigen, physician assistents en apothekers) en zorginstellingen, en de daaraan verbonden geldstromen. Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties, samenwerkend binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Het register wordt beheerd en gepubliceerd door de Stichting Transparantieregister Zorg.

Initiatiefnemers zijn: 

 • Nefarma  Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland
 • Bogin  Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland
 • Neprofarm  Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • KNMG  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • KNMP  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • V&VN  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • NAPA  Nederlandse Associatie Physician Assistant
 • NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • NFU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 • OMS  Orde van Medisch Specialisten
 • LHV  Landelijke Huisartsen Vereniging

Meer informatie