Als lid van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) maakt Sanofi sinds vorig jaar de investeringen in samenwerking met zorgverleners en zorginstellingen in alle aangesloten Europese landen inzichtelijk.

Nederland

In Nederland biedt Sanofi al sinds 2013 via het Transparantieregister Zorg inzicht in de financiële relaties tussen een zorgverlener of -instelling en farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring.

Investeringen Research & Development

In het Transparantieregister Zorg worden de investeringen in Research & Development niet opgenomen. Toch is het belangrijk om hierover transparant te zijn. Daarom is sinds vorig jaar ook dit bedrag openbaar via onze website.

In 2016 heeft Sanofi € 2.946.929,- geïnvesteerd Research & Development in Nederland.

Hieronder vallen:

  • Klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek
  • Investigator Sponsored Trials (IST’s) waar Sanofi ondersteuning aan biedt
  • Niet-WMO plichtig onderzoek – onderzoek dat niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt

Op onze website Onderzoek en Praktijk staat meer informatie over geneesmiddelenonderzoek in Nederland en de manier waarop dit bij Sanofi wordt uitgevoerd.

Transparantieregister Zorg 2016

Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties tussen een zorgverlener of -instelling en farmaceutische bedrijven die in contracten zijn vastgelegd, zoals dienstverlening en sponsoring. Het Transparantieregister Zorg kent 10 categorieën.

Namens Sanofi is € 1.253.432,- in het Transparantieregister Zorg geregistreerd. Hieronder wordt de verdeling per categorie weergegeven.

In 2016 zijn er door Sanofi voornamelijk betalingen gedaan in de categorieën Sponsoring Samenkomst en Sponsoring Project. Voorbeelden hiervan zijn: nascholingen voor beroepsbeoefenaren en ondersteuning van projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Categorie 11, Dienstverlening Consultancy

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 12.335,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is georganiseerde feedback verzamelen van beroepsbeoefenaren over praktijkervaring (van arts en patiënt) met onze genees- en hulpmiddelen voor verdere productverbetering.

Categorie 12, Dienstverlening Adviesraad

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 15.271,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi heeft een aantal adviesraden samengesteld op het gebied van specifieke ziektebeelden. Hierin delen beroepsbeoefenaren hun expertise, visie en ervaringen met ons bedrijf. Zo is het belangrijk te begrijpen:

  • Welke behandelschema’s in Nederland het meest gangbaar zijn
  • Welke bijdrage onze genees- en hulpmiddelen hieraan kunnen leveren
  • Welke behandeling het best past bij welke patiënten
  • Hoe nieuwe onderzoeksresultaten geïnterpreteerd moeten worden
  • Wat de effectiviteit en de veiligheid is van onze producten in de dagelijkse praktijk
  • Wat de meest doelmatige inzet is van onze producten.

Categorie 13, Dienstverlening Spreker

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 204.833,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Sanofi organiseert regelmatig door de beroepsgroep geaccrediteerde nascholingen voor medische beroepsbeoefenaren en gespecialiseerde verpleegkundigen. Nascholingen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. De medische ontwikkelingen gaan snel, nieuwe inzichten in ziektebeelden, oorzaken en behandelmogelijkheden zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen zich op continue basis moeten bijscholen. Sanofi faciliteert deze kennisvergaring voor de beroepsgroep.

Tijdens de nascholing delen specialisten hun specifieke kennis en expertise met hun beroepsgroep. Sanofi betaalt deze experts voor het spreken op deze nascholingen. Dit betreft een standaard uurvergoeding, conform de CGR Gedragscode. De expert spreekt over zijn vakgebied en eigen praktijkervaringen.

Categorie 15, Dienstverlening Overig

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 1.620,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is een bijdrage aan de drukkosten van proefschriften.

Categorie 16, Dienstverlening Onkosten

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 42.452,- besteed aan deze vorm van dienstverlening.

Vanaf vorig jaar dienen ook de onkosten gemeld te worden in het Transparantieregister. Experts die worden ingezet tijdens nascholingen kunnen naast de uurvergoeding die zij ontvangen ook onkosten zoals reiskosten of dinerkosten vergoed krijgen conform de CGR Gedragscode.

Categorie 21, Sponsoring Samenkomst

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 479.894,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Sanofi draagt bij aan bijeenkomsten die de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen. Sanofi ondersteunt uitsluitend wetenschappelijke activiteiten en sponsort uitdrukkelijk géén sociale activiteiten. Bovendien vragen wij altijd inzage in de financiën van de samenkomst, om te waarborgen dat onze financiële bijdrage daadwerkelijk wordt ingezet voor de wetenschappelijke activiteiten.

Sanofi ondersteunt bijvoorbeeld de organisatie van nascholingen voor beroepsbeoefenaren op het gebied van diabetes mellitus, om zo de zorg voor diabetespatiënten in Nederland te optimaliseren. Het zijn vaak geaccrediteerde nascholingen. Dat wil zeggen: ze voldoen aan de eisen en regels van de betreffende beroepsgroep.

Categorie 21 is sinds vorig jaar uitgebreid. Ook financiële ondersteuning van patiëntenorganisaties wordt transparant gemaakt in deze categorie. Wij publiceren onze financiële banden met patiëntenverenigingen al jaren op onze website. We zijn trots op de initiatieven die wij ontplooien of financieel ondersteunen. Deze initiatieven sluiten aan bij onze doelstelling om de gezondheidszorg in Nederland te optimaliseren en de patiënt centraal te stellen.

Categorie 22, Sponsoring Project

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 357.981,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Artsen en instellingen ontwikkelen veel projecten om hun patiëntenzorg te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: gespecialiseerde poliklinieken, verbeterde informatievoorziening en innovatieve monitoring van patiënten. Deze projecten kunnen niet altijd vanuit het budget van de instelling of door de overheid bekostigd worden. Sanofi wordt benaderd om bij te dragen aan dergelijke projecten. Wij ondersteunen initiatieven die aansluiten bij onze therapeutische kerngebieden. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd en zijn volledig conform de regels rondom geneesmiddelenreclame (CGR). Ook de projecten die de Onco Care Challenge en de Diabetes Innovatie Prijs hebben gewonnen, zijn gemeld in het transparantieregister zorg.

Categorie 23, Vergoeding Gastvrijheid

In totaal heeft Sanofi in 2016 € 139.046,- besteed aan deze vorm van financiële ondersteuning.

Sinds vorig jaar maken de individuele gastvrijheid kosten deel uit van de transparantieregels. Vergoeding van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten aan individuele beroepsbeoefenaren vallen hieronder, met uitzondering van gastvrijheid die beperkt is tot eten en drinken tijdens een samenkomst die door Sanofi zelf is georganiseerd.

Meer informatie