Minister Bruins stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) in verband met een aanpassing van de referentielanden. Duitsland wordt vervangen door Noorwegen.

Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)

De Wgp is voor spécialités, en dan met name spécialités zonder concurrentie, nog altijd een belangrijk instrument voor prijsbeheersing. Met de voorgestelde aanpassing van de Wgp streeft minister Bruins ernaar dat de gemiddelde Nederlandse prijzen voor spécialités de gemiddelde prijzen in Europa beter benaderen.

Betaalbaarheid en toegankelijkheid zorg

De aanpassing van de Wgp sluit volgens de minister aan bij de oorspronkelijke doelstelling van de Wgp en de doelstelling van het huidige geneesmiddelenbeleid: het waarborgen van de toegankelijkheid van geneesmiddelen door het prijsniveau van geneesmiddelen dichterbij het Europees gemiddelde te brengen.

In het waarborgen van toegankelijkheid zit besloten dat een goede balans moet worden gevonden tussen betaalbaarheid van geneesmiddelen (lagere prijzen) en (tijdige) beschikbaarheid voor de patiënt. Zo wil de minister voorkomen dat het prijsniveau voor geneesmiddelen in Nederland zo laag komt te liggen dat nieuwe geneesmiddelen later (of niet) in Nederland op de markt worden gebracht. Dan komt de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor de Nederlandse patiënt in gevaar.

Noorwegen vervangt Duitsland

Door Duitsland als referentieland te vervangen door Noorwegen komen de gemiddelde maximumprijzen voor spécialités in Nederland rond het Europees gemiddelde te liggen. Door het nemen van een gemiddelde van prijzen in vier met Nederland vergelijkbare landen wordt gewaarborgd dat de prijzen niet dermate laag komen te liggen dat de beschikbaarheid in het geding komt. In vier vergelijkbare landen kan de fabrikant het middel ook rond die prijs op de markt brengen. Aldus de minister. Daarnaast verwacht hij met de voorgestelde wijziging van de Wgp in belangrijke mate bij te dragen aan het beheersen van de uitgaven aan geneesmiddelen. Hij meent dat dit wetsvoorstel bijdraagt aan een goede balans tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Meer informatie