De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft haar toekomstvisie voor de komende jaren gepubliceerd. Onderstaand de hoofdlijnen. De volledige tekst van de toekomstvisie staat op de site van NFK.

Ontwikkelingen oncologische zorg

NFK signaleert meerdere ontwikkelingen in de oncologische zorg die de komende jaren aandacht vragen vanuit het perspectief van kankerpatiënten(organisaties):

 • Toenemend kostbare zorgvraag van een stijgend aantal kankerpatiënten door vergrijzing en meer succesvolle behandelingen.
 • Kankerzorg wordt steeds meer maatwerk door betere diagnostiek, meer inzicht in effect behandeling en meer rekening houden met eigen wensen van patiënten.
 • Toekennen van hoge mate van zelfregie en zelfredzaamheid terwijl veel (ex)kankerpatiënten hiervoor onvoldoende zijn toegerust.
 • Groeiende rol van onafhankelijke kankerpatiëntenorganisaties in het oncologisch beleid.
 • Kanker wordt steeds meer een ‘groeisector’ met innovatieve waarde en commerciële belangen 
 • Steeds meer data wordt door een toenemend aantal partijen verzameld en bewerkt met kansen voor versnelling van wetenschappelijk onderzoek, maar ook risico’s voor privacy van (ex)kankerpatiënten.

Oplossingsrichtingen

NFK is bereid mee te denken over mogelijke oplossingen met het oog op patiëntenbelangen. De patiëntenorganisatie roept beleidsmakers en zorgpartijen op deze oplossingsrichtingen mee te nemen in hun eigen beleidsplannen:

 • Betere kwaliteit van zorg en meer aandacht voor de late effecten: nog meer concentratie van kankerzorg, vooral voor innovatieve behandelingen. Regiefunctie voor expertcentra en bijzondere (internationale) aandacht voor zeldzame kankersoorten. Daarnaast meer aandacht voor late (bij)effecten van de behandeling.
 • Samen Beslissen en begrijpelijke keuze-informatie is in 2021 een vanzelfsprekend proces tussen de kankerpatiënt en zijn/haar behandelaar naar keuze, waarbij alle behandelopties aan bod komen.
 • Patiëntgerichte kankerzorg kan niet zonder patiëntenverenigingen: Zorg en onderzoek kan alleen patiëntgericht zijn met de inbreng van ervaringsdeskundigheid en kennis van kankerpatiënten(verenigingen).
 • Keuzes maken in kankerzorg: niet alles moet wat kan. NFK is bereid een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke discussie (onder regie van de overheid) over de waarde en doelmatigheid van (kostbare) behandelingen en passend gebruik.
 • Aandacht voor privacy in big data kwestie

De volledige tekst van de toekomstvisie staat op de NFK-website.

Meer informatie