In het kader van stringent pakketbeheer en het programma Zinnige Zorg heeft het Zorginstituut een systematische analyse uitgevoerd van het ICD-10 domein ‘Nieuwvormingen’ (C00-D48). Binnen het onderzoeksdomein Oncologie is gezocht naar onderwerpen waar ruimte voor gepast gebruik waarschijnlijk is.

Gezien de breedte van het onderzoeksdomein was een voorselectie gemaakt naar 5 vormen van kanker op grond van vooral ziektelast en volumina: mammacarcinoom, prostaatcarcinoom, longcarcinoom, huidcarcinoom en darmcarcinoom. Binnen deze 5 gebieden is vooral gefocust op de follow-up, de periode na de primaire behandelingen.

Vervolgonderzoek

Op grond van de systematische analyse en de inbreng van partijen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten heeft het Zorginstutuut de volgende onderwerpen geselecteerd voor de verdiepingsfase:

  • De nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker
  • Zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker
  • Het gebruik en de toegankelijkheid van (dure) oncolytica
  • De nacontrole van mensen met huidkanker
  • Het gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met castratie refractair prostaatcarcinoom (mCRPC)

Op deze gebieden zijn mogelijkheden om door meer gepast gebruik van zorg de kwaliteit te verbeteren en daarmee eventueel ook onnodige kosten te vermijden.

Zinnig gebruik en toegankelijkheid van (dure) oncolytica

Zinnig gebruik van dure oncolytica heeft niet alleen positieve effecten op de gezondheid van mensen met kanker, maar kan ook helpen de toegankelijkheid ervan te waarborgen door het zo mogelijk vermijden van onnodige kosten.

Een brede nadere analyse gericht op zinnig gebruik van dure oncolytica is op dit moment niet mogelijk. Niet op basis van declaratiedata en ook niet op basis van klinische registraties. In opdracht van de minister van VWS zal Zorginstituut Nederland daarom meer algemene gegevens zichtbaar maken over het gebruik van dure oncolytica. Daar waar mogelijk zal inzicht worden gegeven in al dan niet zinnig gebruik.

Niet voor verdieping geselecteerde onderwerpen

De niet voor verdieping geselecteerde onderwerpen zijn:

  • Zorg in het buitenland
  • MOH’s chirurgie bij huidmaligniteiten in gelaat
  • Actieve surveillance bij laagrisico prostaatkanker
  • Primaire behandeling van verdachte huidafwijkingen
  • Herhaalde diagnostiek

Meer informatie