Door de aangekondigde btw-verhoging van 6 naar 9% zullen volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) de jaarlijkse kosten van geneesmiddelen met minstens € 130 miljoen toenemen.

Apotheken verstrekten in 2016 voor € 4,3 miljard aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg die tot het wettelijk verzekerd pakket behoren. Apotheken zijn btw-plichtig. Door de aangekondigde btw-verhoging in het regeerakkoord van 6 naar 9% zal het btw-bedrag toenemen van € 260 miljoen tot € 390 miljoen.

Budgettair Kader Zorg

In het regeerakkoord staat verder vermeld dat de doorwerking van de btw-verhoging zal worden verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkeling. Dit betekent dat een eenmalige aanpassing van 3% van de uitgaven Budgettair Kader Zorg voor geneesmiddelen nodig is om te voorkomen dat de btw-verhoging leidt tot een overschrijding van de kosten binnen de sector.

Kostentoename gebruikers

Naast de pakketgeneesmiddelen verstrekken apotheken jaarlijks ook voor € 600 miljoen aan receptgeneesmiddelen, die niet tot het basispakket behoren. De btw-verhoging leidt voor de gebruikers van deze middelen tot een totale kostentoename van € 18 miljoen.

Stijging kosten ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn niet btw-plichtig. Maar, door de btw-verhoging stijgen onder meer de inkoopkosten van de (dure) geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegepast en de geneesmiddelen die de afgelopen jaren zijn overgeheveld naar het budget van het ziekenhuis met 3%. Omdat de ziekenhuizen de btw over de inkoop van geneesmiddelen niet mogen verrekenen, betekent dit dat deze kostenstijging voor rekening van het ziekenhuis komt, met mogelijke tariefsverhogingen tot gevolg, verwacht SFK.

Aanpassing Wet geneesmiddelprijzen

In het regeerakkoord is ook vermeld dat maatregelen worden genomen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen. Deze maatregelen moeten leiden tot een besparing van € 460 miljoen per jaar in 2023. De kostenbeheersing zal zoveel mogelijk gebeuren door scherpere inkoop, overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget en een aanpassing van de Wet geneesmiddelprijzen.

Herijking GVS

Voor de herijking van het (Geneesmiddelvergoedingssysteem) GVS stelt de overheid nieuwe vergoedingslimieten voor geneesmiddelen vast. Een verzekerde moet bijbetalen als een fabrikant voor een geneesmiddel een inkoopprijs vaststelt die hoger is dan de vergoedingslimiet uit het GVS. De bijbetaling is dan gelijk aan het verschil tussen die prijs en de limiet. Deze vorm van eigen betaling die sinds het begin van de jaren negentig van kracht is, zal vanaf 2019 worden gemaximeerd tot € 250 per verzekerde per jaar.

Meer informatie