Standaardisatie afspraken geneesmiddelenonderzoek

10 juli 2013 – Topklinische ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven hebben de handen ineen geslagen over de wijze waarop onderzoek naar geneesmiddelen in Nederland moet worden uitgevoerd. Dit versterkt de positie van Nederland als onderzoeksland.

De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en de branchevereniging voor de innovatieve farmaceutische bedrijven Nefarma hebben overeenstemming bereikt over standaardisatie van de afspraken over geneesmiddelenonderzoek. Partijen hebben afgesproken dat zij voortaan één uniform modelcontract zullen hanteren, waarin de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn opgenomen. Dit uniforme contract vervangt de tot nu toe bestaande lappendeken aan individuele contracten waarbij ieder farmaceutisch bedrijf en ziekenhuis eigen voorwaarden hanteerden.

Versterking positie patiënten

Dit uniforme contract regelt de verplichtingen en rechten van betrokken partijen, waardoor ook de positie van patiënten die aan dit soort onderzoek deelnemen wordt versterkt. Ook zal dit uniforme contract de snelheid verhogen waarmee onderzoek in Nederland kan aanvangen. Dat brengt Nederland in een betere positie ten opzichte van andere landen waar klinisch onderzoek wordt verricht. Hiermee wordt Nederland voor de internationaal werkende farmaceutische bedrijven interessanter, omdat men weet waar men aan toe is als men in Nederland onderzoek start. Ook wordt het gemakkelijker onderzoek te doen waarbij meerdere ziekenhuizen betrokken zijn.

Op deze wijze worden onderzoekers en patiënten eerder betrokken bij de nieuwste behandelmethoden en geneesmiddelen. Bij de totstandkoming van het nieuwe uniforme contract is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Bedrijven, ziekenhuizen en artsen moeten er goed mee overweg kunnen.

Aantrekkelijk voor internationaal onderzoek

Nederlandse onderzoekers in ziekenhuizen hebben wetenschappelijk gezien internationaal van oudsher een goede naam. Dit uniforme contract zal eraan bijdragen dat de lange doorlooptijd van goedkeuringsprocedures die door buitenlandse hoofdkantoren van farmaceutische bedrijven als een steeds grotere hinderpaal worden gezien, tot het verleden behoren. Hiermee zal uitwijken naar de ons omringende landen niet meer nodig zijn. Partijen verwachten dat dit uniforme contract een bijdrage zal leveren om Nederland nog aantrekkelijker te maken voor (inter)nationaal klinisch onderzoek.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee