Per 2018 komt er een nieuwe zorgactiviteit voor ‘Samen beslissen’. Belangrijke wijziging is dat zorgaanbieders deze registratiecode voor alle relevante voorkomende situaties kunnen gebruiken, en niet alleen voor intensieve gesprekken in de laatste levensfase, zoals bij de huidige versie van de registratiecode voor samen beslissen het geval is.

Extra tijd

Partijen hechten belang aan meer transparantie over de extra inzet voor samen beslissen, om zo ook de financieringsafspraken te ondersteunen die nu op meerdere niveaus plaatsvinden. Zoals de afspraken binnen het ziekenhuis (ten behoeve van interne budgetverdeling) en de afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorgproducten en de hierbij behorende tarieven en/of ziekenhuisbudgetten.

Oud

Nieuw

De nieuwe zorgactiviteit is bedoeld voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitoefenen. Met deze code kunnen zij aangeven dat zij met de patiënt (en/of zijn/haar vertegenwoordiger) in een gezamenlijk proces beslissingen hebben genomen over gezondheids- en behandeldoelen en dat hier substantieel meer tijd aan is besteed dan aan een regulier consult. ‘Substantieel’ is gedefinieerd als een consult dat minimaal tweemaal de standaardconsulttijd in beslag neemt die voor het betreffende specialisme gebruikelijk is (voor een herhaalconsult of voor een consult op de verpleegafdeling).

Registratie van de nieuwe zorgactiviteit 190066 vereist niet dat er tijdens het consult ook gelijk een besluit wordt genomen over de uiteindelijk te verkiezen behandeling. Het gaat om het vastleggen van de uitgebreide consultaties die plaatsvinden om samen te kunnen beslissen.

(Nog) geen extra geld

Voor het DBC pakket 2018 heeft de NZa een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor het belonen van samen beslissen. Hieruit blijkt dat de huidige bekostigingssystematiek in principe voldoende mogelijkheden biedt, maar dat er nog niet altijd gebruik van wordt gemaakt.

De nieuwe zorgactiviteit krijgt derhalve een puur registratieve functie en kan naast de reguliere codes waar de contactmomenten onder kunnen vallen (herhaalpolibezoek, screen-to-screen consult of verpleegdag) worden vastgelegd. De reguliere codes voor de contactmomenten zijn bepalend voor de productafleiding. De registratieve code ‘lift mee’ en is zichtbaar in het profiel van dit zorgproduct. Op basis hiervan kan een andere waardering worden afgesproken voor de betreffende DBC-zorgproducten bij de toekomstige zorginkoop.

Tijdens kwaliteitsgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars kan voorafgaand aan de zorginkoop aandacht geschonken worden aan de wijze waarop ziekenhuizen hier invulling aan geven (o.a. via gebruik patiëntversies van richtlijnen, keuzehulpen). En kan ook inzicht worden verkregen in patiëntervaringen, door gebruik te maken van Patient Reported Experience Measures (PREMs).

De registratiegegevens kunnen ook gekoppeld worden aan de gezamenlijke kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van de rijksoverheid en zorgpartijen.

Meer informatie

  • NZa, Documenten DBC-pakket 2018
    – Wijzigingendocument DBC release RZ18a v20170425
    – Verantwoording DBC pakket 2018 (RZ18a) v20170425
  • NZa, Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg BR/REG-18108