De herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker is gereed. In de herziening ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. (Bron: KNMP)

De richtlijn Pijn bij kanker vervangt de richtlijn Pijn in de palliatieve fase. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de behandeling van doorbraakpijn. In de herziening zijn snelwerkende fentanylpreparaten de middelen van keuze bij de behandeling van onvoorspelbare doorbraakpijn. Deze middelen hebben de voorkeur boven snelwerkend morfine, oxycodon of hydromorfon vanwege hun snellere werking (10-15 minuten versus 30-40 minuten).

Inbreng patiënten

Patiëntenfederatie Nederland is in het gehele richtlijntraject meegenomen en heeft plaats gehad in de klankbordgroep. Tijdens de landelijke consultatiefase heeft Patiëntenfederatie Nederland commentaar gegeven op de conceptrichtlijn en patiënten/naasten geraadpleegd via een referentenpanel voor onderzoeksaanvragen op het gebied van palliatieve zorg. Ook heeft de Patiëntenfederatie Nederland – naast NFK, nog andere patiëntenorganisaties benaderd voor het leveren van commentaar. Patiëntenfederatie Nederland heeft tot slot de richtlijn goedgekeurd.
Patiënteninformatie gebaseerd op de richtlijn is opgesteld en gepubliceerd op de daarvoor relevante sites (o.a. zie https://www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/pijn/wat-is/pijn-bij-kanker#show-menu).

Meer informatie