18 september 2015

Minister Schippers (VWS) stuurde op 17 september 2015 de Tweede Kamer het rapport Overheveling oncolytica met daarin de resultaten van de voormeting naar aanleiding van de overheveling van orale oncolytica per 1 januari 2015.

In mei 2014 (Kamerstukken II 2013/2014, 29248, nr. 269) kondigde de minister al  aan een nulmeting te doen naar de kwaliteit van zorg op het moment voor de overheveling van de overige oncolytica op 1 januari 2015. Deze nulmeting is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 

Op dit moment vindt er een uitgebreide evaluatie plaats van de overhevelingen die eerder hebben plaatsgevonden. De minister verwacht deze resultaten in het najaar aan de leden van de Tweede Kamer te kunnen zenden. Op basis van de evaluatie zal zij een standpunt innemen over hoe verder om te gaan met de overheveling.

Verbeteringen

Het onderzoeksrapport ‘Overheveling Oncolytica’ laat volgens de minister zien dat er nu al verbetering mogelijk is op een aantal punten ten aanzien van de zorg voor de patiënt. Voorbeelden van verbetering zijn:

  • Informatievoorziening en begeleiding van de patiënt,
  • Synchronisatie van het tijdstip van medicatie-uitgifte en consult,
  • Medicatiebewaking
  • Medicatieoverdracht

De minister zal betrokken partijen vragen om deze verbeteringen daar waar mogelijk nu al door te voeren.

Achtergrond onderzoek

Per 1 januari 2015 zijn ziekenhuizen volledig verantwoordelijk voor de levering en financiering van alle orale oncolytica. Dit betekent dat vanaf dan de bekostiging plaatsvindt binnen het ziekenhuisbudget.

Het onderzoeksrapport beschrijft de resultaten van een voormeting die eind 2014 werd gedaan om de kwaliteit van de farmaceutische zorg rondom de levering van orale oncolytica in kaart te brengen. Het betreft echter alleen middelen die op 1 januari 2015 zijn overgeheveld.

Door de overheveling krijgt een deel van de patiënten hun medicatie niet meer van de openbare apotheek maar van de in of bij het ziekenhuis gevestigde poliklinische apotheek. Dit kan veranderingen met zich meebrengen in de kwaliteit van zorg. Het onderzoek is uitgevoerd onder 116 gebruikers van orale oncolytica, 60 openbaar apothekers en 28 poliklinisch apothekers door NIVEL en VUmc.

In het onderzoek zijn de volgende onderwerpen onderzocht:

  • Levering van geneesmiddelen
  • Samenwerking tussen zorgverleners rondom geneesmiddelen
  • Veiligheid van het gebruik
  • Farmaceutische patiëntenzorg
  • Tevredenheid over de geleverde zorg.

Het rapport is via deze link  te downloaden.

Meer informatie