De artsenfederatie KNMG was betrokken bij de realisatie van de vernieuwde Factsheet Medisch Beroepsgeheim. Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld om Kamerleden, overheden en maatschappelijke organisaties te informeren over de reikwijdte van en uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim. Volgens KNMG bevat het document ook voor artsen interessante passages.

Brief aan Tweede Kamer

Naar aanleiding van het Algemeen overleg in november 2015, stuurde minister Schippers op 15 juni jl. een brief over het beroepsgeheim met een aantal specifieke thema’s, zoals:

  • Patiënten en nabestaanden
    Via het Patiëntenpanel van de NPCF wordt uitgevraagd wat patiënten wensen op het gebied van voorlichting over het medisch beroepsgeheim. Daarnaast licht de minister toe waarom zij invoering van een cautieplicht geen goed instrument vindt. Tevens gaat zij in op een voorgenomen wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Vergroten van kennis over beroepsgeheim bij zorgprofessionals
    Sinds het uitkomen van het rapport “Medisch beroepsgeheim in dubio” van iBMG1 is volgens de minister al veel bereikt op het gebied van kennisontwikkeling van het medisch beroepsgeheim bij zorgprofessionals. Als volgende stap heeft de minister de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra gevraagd het thema mee te nemen bij de uitwerking van het volgende Raamplan Artsopleiding.
  • Geheimhoudingsplicht in het publieke domein en inzet onafhankelijke arts bij fraudebestrijding
    In de brief wordt besproken welke regels van toepassing zijn als het gaat om de geheimhoudingsplicht van ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), UWV en gemeenten. Verder wordt aangegeven dat de structurele inzet van een onafhankelijk deskundig arts die inzage krijgt in het medisch dossier een haalbaar alternatief lijkt in het kader van fraudebestrijding.

Factsheet Medisch beroepsgeheim

Bj de brief aan de Tweede Kamer is een factsheet Medisch beroepsgeheim gevoegd. Deze factsheet beschrijft de manier waarop patiënten, nabestaanden, hulpverleners en anderen in aanraking kunnen komen met het medisch beroepsgeheim. En welke regels hierbij gelden. Zoals inzage in dossiers door nabestaanden van een patiënt, scholing, of de geheimhoudingsplicht van de professional in het publieke domein.

Basisprincipes

Een tweede bijlage, Basisprincipes bevat uitleg over de werking van het medisch beroepsgeheim.

KNMG betrokken bij realisatie

De landelijke artsenfederatie KNMG heeft bij de totstandkoming van de nieuwe factsheet Medisch beroepsgeheim een adviserende rol gespeeld. Hoewel de factsheet vooral is bedoeld om Kamerleden, overheden en maatschappelijke organisaties te informeren over de reikwijdte van en uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim, bevat het overzicht volgens KNMG ook voor artsen interessante passages door het toevoegen van een aantal praktijkdilemma’s, zoals een dochter die een arts belt om informatie over de medicatie van haar moeder; of kinderen die inzage in het dossier van hun overleden vader vragen omdat hij alle bezittingen aan de buurvrouw heeft nagelaten.

Meer informatie