Prostaatkanker Zorg In Beeld (ProZIB) is een landelijke kwaliteitsregistratie voor prostaatkanker, gestart in 2015. Het doel van ProZIB is de verschillen binnen de prostaatkankerzorg in Nederland inzichtelijk maken. Op basis van de resultaten van ProZIB zal een continue kwaliteitsmonitor voor prostaatkanker worden ingericht.

Wat is ProZIB?

ProZIB legt informatie over de geleverde zorg vast, zoals het aantal biopten dat is genomen, de uitslag daarvan en welk aanvullend onderzoek is verricht. Daarnaast wordt via vragenlijsten informatie verzameld over de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten.

Alle specialisten betrokken bij de zorg rond prostaatkanker, zoals urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen, werken mee aan deze registratie. Ook patiëntenverenigingen zijn bij ProZIB betrokken.

Informatie voor verbeteren kwaliteit

Met de uitkomsten van deze kwaliteitsmonitor kan op termijn een bijdrage worden geleverd aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten met prostaatkanker, waar dat nodig is.

Inmiddels zijn de eerste onderzoeksresultaten verwerkt in een factsheet Prostaatkankerzorg in Beeld (PDF). Op korte termijn worden meer resultaten bekend gemaakt.

Eerste resultaten ProZIB

Patiënten bij wie de kans op progressie van prostaatkanker heel klein is, worden in Nederland bij voorkeur niet direct behandeld. In plaats daarvan wordt de ziekte goed in de gaten gehouden door regelmatige controles. Behandeling vindt pas plaats als de ziekteactiviteit toeneemt. Uit de ProZIB data blijkt dat bijna 90% van deze patiënten met zeer-laag risico prostaatkanker ook daadwerkelijk volgens de in Nederland geldende richtlijn wordt behandeld. Nederland loopt hierin voorop in vergelijking met de meeste andere landen. (Bron: ProZIB factsheet)

Volgens de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie zouden alle patiënten met prostaatkanker besproken moeten worden in een multidisciplinair overleg. Op basis van de klinische
gegevensverzameling van ProZIB blijkt dat dit bij bijna 80% van de patiënten ook daadwerkelijk het geval.

In de vragenlijsten zijn vragen opgenomen over de ervaren zorg door patiënten met prostaatkanker. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat zo’n 80% van de patiënten een vast aanspreekpunt heeft op de afdeling urologie. 75% van de patiënten meldt helemaal of grotendeels geïnformeerd te zijn over de voor- en nadelen van de behandeling. Het merendeel van de ondervraagden zou hun ziekenhuis aanbevelen bij andere patiënten. Slechts in 6% van de gevallen
gaven de patiënten hun ziekenhuis een onvoldoende (lager dan 6). (Bron: factsheet ProZIB)

Meer informatie