Prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012

1 september 2011

1 september 2011

Per 2012 wijzigt de manier waarop de medisch specialistische zorg wordt bekostigd ingrijpend. Ziekenhuizen krijgen niet meer jaarlijks een budget, maar worden betaald voor de zorgprestaties die zij leveren. Deze prestatiebekostiging wordt onder andere mogelijk gemaakt door de invoering van een nieuw DBC-systeem, aangeduid met DOT. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft medio juli de maatregelen gepresenteerd om de prestatiebekostiging in te voeren. De NZa werkt deze maatregelen in de tweede helft van 2011 uit in beleidsregels en nadere regels voor de instellingen.

Wijzigingen bekostiging medisch specialistische zorg per 2012

De nieuwe prestatiebekostiging medisch specialistische zorg per 2012 bevat een groot aantal ingrijpende wijzigingen, waaronder:

 • Uitbreiding van het vrije (B-)segment van 34% naar 70%
 • Bilaterale afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over zowel de prijzen en volumes in het vrije (B-) segment als die in het gereguleerde (A-)segment
 • Tijdelijke invoering van een beheersmodel voor de honorariumomzet van vrijgevestigde medisch specialisten.
 • Nieuwe honorariatarieven
 • Integrale vergoeding van de kapitaallasten in de tarieven

De nieuwe prestatiebekostiging is ingedeeld in drie segmenten:

 • Vrije segment: volume vrij; vrij onderhandelbare tarieven
 • Gereguleerd segment: volume vrij: gereguleerde maximumtarieven
 • Vast segment: productie onafhankelijke beschikbaarheidbijdragen

 

Vrije segment (voorheen B-segment)

In het nieuwe vrije segment is sprake van volledige prestatiebekostiging (vrije volumes) en vrije prijsvorming. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen bij de zorginkoop naast kwaliteit over volumes en prijzen. De onderhandelingen vinden bilateraal plaats: zorgaanbieders onderhandelen afzonderlijk met de verschillende zorgverzekeraars.
De prijzen die tot stand komen zijn integraal. Dit betekent dat de vergoeding voor medisch specialisten en kapitaallasten in de prijsonderhandelingen worden meegenomen.

Bronnen:

Veranderingen voor oncologie per 2012

Met de uitbreiding van het vrije (B-)segment van 34% naar 70%, vallen alle oncologische zorgproducten vanaf 1 januari 2012 onder dit segment van vrije volume en prijsafspraken.

Bron: Overzicht samengesteld uit Advies DBC-Onderhoud inzake uitbreiding B-segment 2012

Gereguleerde segment (voorheen A-segment)

In het gereguleerde segment geldt eveneens volledige prestatiebekostiging (vrije volumes), maar met gereguleerde maximumtarieven. Tot dit segment behoort zorg die op dit moment niet geschikt wordt geacht voor volledig vrije prijsvorming. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen prijzen onder de maximumtarieven afspreken. Op deze wijze kan er lokaal maatwerk worden geleverd en kunnen staffelafspraken worden gemaakt. Deze prijsafspraken worden eveneens bilateraal overeengekomen.

Ook in dit gereguleerde segment gelden integrale tarieven voor de zorgproducten, inclusief de vergoeding voor de medisch specialist en kapitaallasten. Over de hoogte van deze componenten kan worden onderhandeld binnen het integrale maximumtarief. Zorgaanbieders en medisch specialisten hebben de vrijheid om onderling afspraken te maken over welk deel van de declaratie-inkomsten als vergoeding voor de inzet van de medisch specialisten in het behandeltraject wordt gebruikt.

Tot het gereguleerde segment behoren ook: 

 • IC-zorg
 • Dure- en weesgeneesmiddelen 
 • Wbmv-zorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen)

Veranderingen voor oncologie per 2012

Per 2012 staan er geen zorgproducten oncologie [ICD 02] meer in het gereguleerde segment. 
 
 

Vaste segment

Het vaste segment bestaat uit een aantal specifieke functies die een publiek belang kennen en die niet (volledig) kunnen worden bekostigd via prestatiebekostiging. Voor deze functies ontvangen zorgaanbieders (al dan niet deels) beschikbaarheidbijdragen. Voor het ontvangen van een vergoeding uit het vaste segment dient een zorgaanbieder aangewezen te zijn door het ministerie van VWS of de NZa.

Bekostiging deels via beschikbaarheidbijdragen:

 • Spoedeisende hulp
 • Traumazorg
 • Brandwondenzorg

Bekostiging geheel via beschikbaarheidbijdragen:

 • Donoruitnameteams
 • Calamiteitenhospitaal
 • Helikoptervoorzieningen voor traumazorg
 • Kennisfunctie en coördinatie van de trauma(keten)zorg en het
 • opleiden, trainen en oefenen ten behoeve van rampen (OTO)
 • Academische component

Aanvullend hierop is VWS voornemens om de bekostiging van de medische vervolgopleidingen ook via beschikbaarheidbijdragen te laten verlopen.
 

NL.CAB.11.08.01.

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee