Positief advies voor cabazitaxel (Jevtana®)

24 januari 2011 – Op 21 januari is bekend gemaakt dat de adviescommissie van de Europese registratieautoriteit (EMA) een positief advies heeft gegeven voor cabazitaxel (Jevtana®). Binnen 2 tot 3 maanden zal de EMA een besluit nemen over de registratie.

Cabazitaxel is bestemd voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker die ziektetoename vertonen tijdens of ná chemotherapie bestaande uit de meest werkzame combinatie van docetaxel en prednison. Met cabazitaxel wordt een significante overlevingswinst gerealiseerd van 2,4 maanden in combinatie met hanteerbare bijwerkingen. Het is de enige chemotherapie die bij uitbehandelde patiënten een overlevingswinst laat zien ten opzichte van de controlegroep die met het tot nu veel gebruikte middel mitoxantron werd behandeld.

“Er worden momenteel nieuwe geneesmiddelen onderzocht voor patiënten met uitbehandelde prostaatkanker na docetaxel-gebaseerde chemotherapie. Het overlevingsvoordeel met cabazitaxel is een belangrijke nieuwe stap in de behandeling van deze prostaatkankerpatiënten.
De verbetering van de levensverwachting van prostaatkankerpatiënten gaat in grotere en kleinere stappen vooruit en cabazitaxel levert hieraan een aanzienlijke bijdrage”, aldus internist-oncoloog prof. Dr. R. de Wit, hoogleraar Experimentele systeemtherapie van urogenitale tumoren.

Gemetastaseerd prostaatkanker

Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker kunnen niet genezen worden, de behandeling is palliatief. Deze bestaat uit hormonale behandeling door middel van het onderdrukken van de testosteronspiegels (door orchidectomie (verwijdering van de testes) of door medicatie). Op het moment dat de ziekte weer toeneemt wordt gesproken van castratie-resistente prostaatkanker (mCRPC). In dit stadium van de ziekte is volgens (inter)nationale richtlijnen docetaxel de standaard eerstelijns therapie voor patiënten met mCRPC.

In Nederland is prostaatkanker samen met longkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In 2008 werd prostaatkanker bij circa 9.500 mannen vastgesteld. Het aantal mannen dat jaarlijks ten gevolge van prostaatkanker overlijdt bedroeg 2.400 in dat jaar. Circa 20% van alle patiënten met prostaatkanker presenteert zich bij diagnose met gemetastaseerde ziekte in lymfeklieren en / of andere organen in het lichaam.

Huidige behandeling

Bij progressie op docetaxel-gebaseerde chemotherapie is mitoxantron het enige geregistreerde cytostaticum voor toepassing bij deze groep patiënten. Mitoxantron werd geregistreerd op basis van toegenomen palliatie van pijnklachten, echter zonder bewezen overlevingswinst ten opzichte van voormalige standaardtherapie.

Over cabazitaxel (Jevtana®)

Sanofi-aventis ontwikkelde een nieuw cytostaticum dat specifiek werkzaam is bij docetaxel-resistente tumoren: cabazitaxel. Cabazitaxel werd specifiek geselecteerd in preklinische modellen om taxaan resistentie te voorkomen. Cabazitaxel toont beperkte affiniteit voor het P-glycoproteïne (gecodeerd door het mdr-1 gen) dat een rol speelt in het resistentiemechanisme van tumorcellen. Cabazitaxel heeft anti-tumor werking in zowel voor docetaxel gevoelige als refractaire (in-vitro en in-vivo) tumormodellen. Cabazitaxel bevordert de vorming en stabiliseert de microtubuli welke essentieel zijn voor celdeling. Cabazitaxel toont ook anti-tumor werking in intercraniale tumormodellen in overeenstemming met passage van de bloed-hersenbarriëre.

In de fase III studie TROPIC werd cabazitaxel vergeleken met actieve chemotherapie op basis van een standaard dosis mitoxantron als tweedelijns-behandeling van patiënten met CRPC ná falen op docetaxel-gebaseerde chemotherapie. De studiedata tonen overlevingswinst aan in het voordeel van cabazitaxel: patiënten die werden behandeld met het middel hebben een significant betere levensverwachting dan patiënten behandeld met mitoxantron. De combinatie van cabazitaxel met prednison /prednisolon resulteert na een mediane follow-up van 12,8 maanden in een significante reductie van het risico op overlijden met 30% [HR=0.70 (95% CI: 0.59-0.83); P<0.0001], overeenkomstig met een verbetering van de mediane overleving van 15,1 maanden voor de combinatie met cabazitaxel versus 12,7 maanden voor de controle arm met mitoxantron. De combinatie met cabazitaxel resulteert eveneens in een significante verbetering van de progressie-vrije overleving (2,8 versus 1,4 maanden [HR=0.74 (95% CI: 0.64-0.86); P<0.0001]). De meest voorkomende graad 3-4 bijwerkingen (5%) met cabazitaxel waren neutropenie, leukopenie, anemie en diarree.

In de studie werden totaal 755 patiënten geïncludeerd door 146 verschillende ziekenhuizen verspreid over 26 landen. In Nederland participeerden 2 ziekenhuizen in de studie, te weten VuMC, Amsterdam en Isala Klinieken in Zwolle.

In de aanloop naar registratie loopt in samenspraak met de autoriteiten in Europa en ook in Nederland een compassionate use programma waarbinnen patiënten die voldoen aan de criteria die werden gehanteerd in de registratiestudie behandeld kunnen worden met cabazitaxel. Dit programma loopt momenteel in bovengenoemde ziekenhuizen als ook in het UMCN te Nijmegen.

Bron: sanofi-aventis, 21 januari 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee