9 september 2014

IKNL ontwikkelt formats voor tumorspecifieke zorgpaden, die professionals gebruiken om een zorgpad voor hun eigen instelling te ontwikkelen. Deze zorgpaden besteden slechts beperkt aandacht aan palliatieve zorg. IKNL is daarom gevraagd om mee te denken in de ontwikkeling van een format voor een zorgpad Palliatieve zorg. Daarnaast speelden de geactualiseerde Soncos-normen met aandacht voor palliatieve zorg en de zorgmodule Palliatieve zorg 1.0 een rol.

Ontwikkeling

IKNL is gestart met een inventarisatie van bestaande zorgpaden voor palliatieve zorg. Daarna is met experts uit het veld op basis van de volgende vijf fasen van de zorgmodule palliatieve zorg 1.0 een concept zorgpad Palliatieve zorg ontwikkeld:

  • Markering van het begin van de palliatieve fase
  • Stadium van meer ziekte- dan symptoomgerichte palliatie
  • Stadium van meer symptoom- dan ziektegerichte palliatie
  • Stervensfase
  • Nazorg

Pilot 2014

In het najaar 2014 start IKNL een pilot met vijf ziekenhuizen om na te gaan of dit format bruikbaar is ter ondersteuning van de ontwikkeling van een zorgpad in het ziekenhuis. Dit betekent dat, net als bij tumorspecifieke zorgpaden, het zorgpad toegespitst wordt op de eigen organisatie. Uiteraard biedt IKNL ondersteuning bij de implementatie.

Expertmeeting 2015

In het voorjaar 2015 organiseert IKNL een expertmeeting met de pilotinstellingen en experts betrokken bij de ontwikkeling van het concept met als thema ‘Opbrengsten en aanbevelingen’. Zomer 2015 zijn de resultaten beschikbaar voor andere ziekenhuizen.

Verwachte resultaten

Deelnemende ziekenhuizen hebben het zorgpad Palliatieve zorg beschreven. Hierdoor is duidelijk wie wat doet en wanneer. De verwachting is dat meer transparantie in de werkprocessen de organisatie van de palliatieve zorg in het ziekenhuis zal verbeteren. Evenals de samenwerking met de intra- en extramurale partners.

Meer informatie