Patiënt vaker bijbetalen voor niet-gecontracteerde (oncologische) zorg

20 juli 2012 – Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag in het bericht "Zorgpolis vergelijken nog belangrijker".

Geen leverplicht voor niet-gecontracteerde ziekenhuiszorg

Sinds 1 januari 2012 valt bijna de gehele ziekenhuiszorg onder de zogenoemde prestatiebekostiging. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale afspraken maken. Ook over alle oncologische zorg en bijvoorbeeld de add-ons dure geneesmiddelen en de oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht voor hun verzekerden en moeten de benodigde verzekerde zorg inkopen. Maar het staat zorgverzekeraars vrij die zorg selectief in te kopen, ook alle zorg die behoort tot het verzekerde basispakket. Zorgaanbieders zijn contractueel verplicht om de ingekochte zorg te leveren aan de verzekerde (patiënt). Niet-gecontracteerde zorg behoeft een zorgaanbieder niet te leveren – een belangrijk verschil met de situatie onder de Functiegerichte Budgettering. 

Verzekeraars en aanbieders duidelijk over contracten en prijzen

Zorgverzekeraars moeten duidelijk op hun website laten zien welke zorg waar is gecontracteerd en wat de vergoeding is voor zorg genoten bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zorgaanbieders moeten duidelijk maken wat de zorg kost wanneer de zorgverzekeraar van de patiënt geen contract heeft gesloten voor de betreffende behandeling.

Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het voor consumenten belangrijk goed te bekijken met welke zorgaanbieders een verzekeraar een contract heeft, en wat er zelf moet worden bijbetaald wanneer een patiënt kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Gecontracteerde zorg vergoedt de zorgverzekeraar volledig. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten vaak zelf bijbetalen. De NZa verduidelijkte dit voorjaar het toezicht kader zorgplicht op dit punt: iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. Daar schort het soms aan, ziet de NZa in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt.
 

Vervroegen contractafspraken

De NZa vindt het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: de consument moet weten wat hij koopt. Voor de ziekenhuiszorg blijft dit lastig. Minister Schippers is met veldpartijen in overleg om de contractafspraken 2013 met ziekenhuizen veel eerder dan voorheen, namelijk voor december 2012, rond te hebben.

Voor de afspraken van dit jaar was de termijn al vervroegd naar april 2012. Die termijn is niet gehaald. Op 25 juni j.l. maakte minister Schippers de volgende cijfers bekend:

Contractering schaduw-FB

  • Van de 86 algemene en categorale ziekenhuizen hebben 57 een contract.
  • Van de 8 UMC‟s hebben 4 een contract.

Contractering DOT-zorgproducten

  • Van de 470 gewenste contracten met ziekenhuizen zijn er 214 gesloten.
  • Van de 1012 gewenste contracten met ZBC‟s zijn er 428 gesloten.
     

Oncologische zorg 2013-2014

De NZa verwacht dat de contractafspraken 2013 sneller tot stand moeten komen, onder meer omdat zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter bekend zijn met het nieuwe systeem van prestatiebekostiging en de DOT. Zorgverzekeraars sturen voornamelijk aan op tweejaarscontracten: 2013-2014.

Het is van groot belang dat de oncologische zorg, inclusief de innovaties die in 2013 en 2014 voor met name de grote tumortypen als mammacarcinoom, prostaatcarcinoom en colorectaal carcinoom worden verwacht, goed in deze contracten zijn verwerkt.

Over het selectief inkopen van (nieuwe) oncologische medisch specialistische geneesmiddelen scheef minister Schippers op 12 juli 2012 het volgende aan de Kamer: " (…) de huidige regelgeving (biedt) naar mijn mening meer mogelijkheden tot selectieve inkoop van medisch specialistische geneesmiddelen en het maken van afspraken daarover, dan tot nu toe door de meeste zorgverzekeraars werd aangenomen." Ditzelfde geldt voor de meeste zorgaanbieders.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee