Op 9 juli jl. heeft Minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over haar voornemen om het geneesmiddel nivolumab voor de behandeling van longkanker niet automatisch toe te laten tot het basispakket van de zorgverzekering. Een samenvatting van haar kamerbrief.

Op 22 juli 2015 is de wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het geneesmiddel nivolumab gepubliceerd in de Staatscourant. Daarbij ook een uitgebreide toelichting

Hoge kosten vraagt aanvullende actie

Op 21 mei 2015 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief oordeel gegeven over een marktoelating van het geneesmiddel Opdivo (nivolumab) bij de toepassing van niet kleincellig longkanker. Naar verwachting zal de Europese Commissie op korte termijn een handelsvergunning voor dit geneesmiddel afgeven.

Volgens CHMP en de beroepsgroep is nivolumab een belangrijke aanvulling bij de behandeling van longkanker. Patiënten en behandelaren wensen snelle (verzekerde) toegang tot het geneesmiddel. Maar, vanwege de hoge kosten van dit geneesmiddel hebben diverse partijen aangegeven dat hier aanvullende actie vanuit de overheid nodig is.

Waarborgen aanvaardbare uitgaven

De totale uitgaven aan intramurale (ziekenhuis) geneesmiddelen bedragen jaarlijks rond de 1,5 miljard euro. Gelet op de potentiële kosten van nivolumab voor longkanker;

  • oplopend tot naar schatting €50.000,– per patiënt voor een behandeling van zes maanden;
  • en het aantal patiënten met longkanker dat behandeld hiermee zal worden, mogelijk oplopend tot enkele duizenden per jaar;
  • kunnen de kosten ten laste van het basispakket in de eerste jaren oplopen tot meer dan 200 miljoen euro per jaar.

Daarom is volgens de minister instroom in het verzekerde pakket voor de behandeling van longkanker alleen dan maatschappelijk verantwoord indien er waarborgen zijn dat de uitgaven op een aanvaardbaar niveau blijven.

Pakketsluis invoeren voor indicatie longkanker

Besloten is om nivolumab voor de behandeling van longkanker niet automatisch in het pakket in te laten stromen, maar dit geneesmiddel met een wijziging van de Regeling zorgverzekering uit te sluiten. Doel hiervan is om eerst passende maatregelen te kunnen treffen voor een betaalbare en doelmatige opname in het pakket. Een zogenoemde sluis is niet eerder toegepast als het gaat om nieuwe intramurale geneesmiddelen.

Het streven is om het middel als verzekerde zorg toegankelijk te maken en ook op langere termijn toegankelijk te houden. Dat kan alleen als er sprake is van een aanvaardbare prijs en kostenbeslag, aldus de minister.

Wèl beschikbaar door fabrikant

Na inwerkingtreding van deze regeling zal er een beoordeling van nivolumab worden gedaan door het Zorginstituut. Wanneer deze beoordeling is uitgevoerd, er waarborgen zijn voor gepast gebruik en er sprake is van een succesvolle prijsonderhandeling, besluit de Minister van VWS over het alsnog opnemen van nivolumab in het pakket voor de behandeling van longkanker. Betrokken partijen hebben het vertrouwen dat succesvolle prijsonderhandelingen alsnog zullen leiden tot een opname in het basispakket tegen aanvaardbare kosten.

Gedurende de tijd dat de behandeling in de ‘sluis’ is opgenomen zal het geneesmiddel beschikbaar zijn voor patiënten en artsen op rekening van de leverancier. De leverancier van nivolumab heeft medewerking toegezegd aan deze benadering.

Geen pakketsluis voor indicatie melanoom

Nivolumab is recent ook geregistreerd voor de behandeling van melanoom. Voor deze behandeling heeft dit geneesmiddel niet zo’n hoog financieel risico. De sluis is daarom niet van toepassing voor deze indicatie.

Nieuw geneesmiddelenbeleid dit najaar

De minister geeft nadrukkelijk aan: dit is geen eenmalig initiatief. Er kan in de toekomst ook een noodzaak bestaan om andere geneesmiddelen tijdelijk of blijvend uit het pakket te houden.

In het najaar van 2015 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de structurele toepassing van de mogelijkheid om dure geneesmiddelen uit het pakket te houden. Daarin zal zij ook de aanbevelingen mee van het recente NZa rapport over dure geneesmiddelen en de adviezen van de KWF werkgroep meenemen.

Meer informatie