De minister van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat zijn met ingang van 1 januari 2015 alleen de zogenoemde ‘overige oncolytica’ wil overhevelen van de extramurale aanspraak farmaceutische zorg naar de ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg (zie overzicht hieronder).

Zij kiest voor deze groep gezien de interacties die deze middelen genereren met andere geneesmiddelen en gezien de samenhang met de al eerder overgehevelde oncolytica.

Bij deze overheveling gaat het om in totaal 32 geneesmiddelen met een financieel beslag van circa € 30 mln. Dit bedrag wordt structureel gecompenseerd en het macrokader voor medisch-specialistische zorg wordt aangepast.

Pas op de plaats

In de brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot de overheveling 2014 (Kamerstuk 29 248, nr. 250) had de minister aangegeven dat de volgende groepen specialistische middelen mogelijk in aanmerking zouden komen om overgeheveld te worden: Immunoglobulinen, Hematopoietische groeifactoren (waaronder Epoëtines), overige Oncolytica, Multiple Sclerose-middelen, Weesgeneesmiddelen, Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH)-middelen, Hepatitis C middelen, HIV-remmers, Intraveneuze antibiotica, IJzerchelerende middelen, Immunosuppresiva bij orgaantransplantatie, middelen bij osteoperose/ hyperparathyroide.

Uit de monitors van eerdere overhevelingen blijkt dat de medicatieoverdracht nog niet op alle plaatsen van het gewenste niveau is. Ook zijn er signalen dat patiënten soms om niet-medische redenen worden geswitcht. Daarom maakt de minister een pas op de plaats met betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen van specialistische middelen.

Meten

Het vervolg van de overheveling en het tempo waarin dat gebeurt, hangt mede af van de uitkomsten van een evaluatie die de minister in 2014 opstart. In die evaluatie van de overhevelingen tot nu toe zullen de patiëntervaringen en de ervaringen van de zorgverleners en zorgverzekeraars in kaart worden gebracht.

Daarnaaast is uit het veld (NFU, NVZ, NVZA, NFK, NVPF, ASKA, KNMP, Napco en patiëntenorganisaties) het verzoek gekomen om ook de kwaliteit van zorg te gaan meten naar aanleiding van de overhevelingen. Ook dat zal de minister in gang zetten.

In 2014 wordt een brede evaluatie gestart en daarbij meteen een nulmeting naar de kwaliteit van zorg op dit moment van de nog in 2015 en eventuele latere jaren nog over te hevelen middelen.

Ten aanzien van de meting van kwaliteit van zorg zal aansluiting worden gezocht bij een aantal bestaande registraties van Dutch Institute for Clinical Auditing (DI-CA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Over te hevelen ‘overige oncolytica’

Meer informatie