Overheveling oncolytica 2013

20 augustus 2012

20 augustus 2012

De komende jaren worden alle dure medisch specialistische geneesmiddelen uit het extramurale geneesmiddelenvergoedingssysteem GVS (> €500 per uitgifte) overgeheveld naar add-ons in ziekenhuizen. Dit gebeurt in fases:

 • Met ingang van 2012 alle TNF-alfaremmers
 • Met ingang van 2013 bepaalde oncolytica en hormonen gebruikt bij groeistoornissen
 • Met ingang van 2014 alle overige specialistische geneesmiddelen, waaronder resterende weesgeneesmiddelen, fertiliteitshormonen en immunoglobulinen

Het GVS wordt per ingangsdatum van overheveling gesloten voor specialistische geneesmiddelen voor de betreffende toepassingsgebieden.

Overzicht overheveling per 1 januari 2013

De minister van VWS heeft aangegeven dat onderstaande geneesmiddelen worden overgeheveld per 2013. De geneesmiddelen zijn per 2013 als add-on opgenomen in de tarieven tabel van het DOT pakket 2013 (RZ13a).

 • Abirateronacetaat
 • Bexaroteen
 • Lenalidomide
 • Everolimus
 • Nilotinib
 • Lapatinib
 • Sunitinib
 • Sorafenib
 • Dasatinib,
 • Pazopanib
 • Imatinib
 • Gefitinib
 • Somatropine
 • Mecasermine
 • Mitotaan
 • Erlotinib 
   

Behandeling melanomen 95% compensatie

Minster Schippers maakte 17 augustus 2012 het volgende bekend over de behandeling van melanomen:

 • De extrabudgettaire compensatie (via het schaduwbudget) van ipilimumab wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 verhoogd van 80% naar 95%.
 • Voor de behandeling van melanoom is in het voorjaar een nieuw geneesmiddel beschikbaar gekomen, vemurafenib. Om administratieve lasten te voorkomen wordt het middel niet eerst opgenomen in het GVS en daarna met ingang van 2013 overgeheveld naar de ziekenhuisbekostiging, maar direct in de ziekenhuisbekostiging opgenomen.
 • De minister volgt het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen (NVMO) om de behandeling met het geneesmiddel te concentreren en daarnaast gebruik te maken van een patiëntregistratie waarin de behandeluitkomsten van de melanoombehandeling worden gevolgd. De verhoging van de vergoeding van 80% naar 95% zal alleen gelden voor die gespecialiseerde instellingen en voor zover wordt meegedaan aan die patiëntenregistratie.  

Overheveling budgetten

Voor de overheveling van de TNF-alfaremmers is het intramurale budget per 1 januari 2012 verhoogd met € 400 mln. De kosten in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) bedroegen € 450 mln. Voor deze geneesmiddelen is een doelmatigheidskorting doorgevoerd van € 50 mln.

Het is nog niet bekend of zo’n doelmatigheidskorting ook zal worden toegepast voor de oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld. 
 

Maximum tarieven niet kostendekkend 

In juli 2012 heeft de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd met een oplossing te komen voor de add-on tarieven van de oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld van het extramurale geneesmiddelenvergoedingssysteem naar de ziekenhuisbekostiging. De tarieven voor deze oncolytica dreigen te laag te worden vastgesteld.

De prestatie voor dure en weesgeneesmiddelen wordt gebaseerd op de gebruikte hoeveelheid in (eenheden van) milligram of in units (E) per toedieningsvorm (bijvoorbeeld infusiepoeder en injectievloeistof) per patiënt per toediening.

De gebruikte hoeveelheid is de hoeveelheid die nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen toedienen bij gebruikmaking van
de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s).

Bron: Beleidsregel BR/CU-2076

Sinds 1 januari 2012 vallen de dure geneesmiddelen onder het gereguleerde (A-) segment van de DOT. De NZa stelt maximumtarieven voor de add-ons dure geneesmiddelen vast, op 100% van de apotheek inkoop prijs. Deze tarieven zullen te laag worden vastgesteld indien de NZa blijft vasthouden aan de rekensystematiek van de prijs per mg., zoals vastgelegd in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR-CU-2068).

Volgens de NFU geldt dit voor meer dan de helft van de over te hevelen oncolytica, omdat het producten betreft met verschillende sterktes. Hierdoor ontstaan problemen in het bijzonder voor de oncolytica met de laagste sterktes. De maximumtarieven zijn in dat geval slechts gedeeltelijk dekkend.

Voor de vijf TNF-alfaremmers die per 1 januari 2012 zijn overgeheveld samen met de drie geneesmiddelen die voorheen op de beleidsregels Dure- en weesgeneesmiddelen stonden, waren die problemen er niet of nauwelijks, omdat die middelen veelal injectie en infusieproducten betroffen die ongeveer dezelfde prijs per mg. hadden. Bron: Nefarma

Meer informatie 

NL.CAB.12.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee