Overgangsmodellen prestatiebekostiging 2012-2014

1 september 2011

1 september 2011

Wanneer in 2012 de prestatiebekostiging wordt ingevoerd, krijgen ziekenhuizen niet meer jaarlijks een budget, maar worden betaald voor de zorgprestaties die zij leveren.

Om vanuit het huidige systeem van bekostiging via budgetten over te gaan naar het gewenste eindmodel van volledige prestatiebekostiging, geldt de komende twee jaar – van 2012-2014 – een transitiemodel voor de huidige gebudgetteerde instellingen. Daarmee worden financiële systeemrisico’s voor het nieuwe model gedempt. De nu ook bestaande (reguliere) omzetrisico’s vallen buiten dit transitiemodel.

Transitiemodel instellingen 2012-2014

Per ziekenhuis wordt eenmalig een transitiebedrag vastgesteld. Hiervoor wordt voor elke instelling de omzet uit prestatiebekostiging vergeleken met de omzet die zou zijn behaald als de instelling nog op basis van een budget zou zijn bekostigd, het ‘schaduw FB’. Het verschil wordt bijgepast (als de budgetbekostiging hoger was geweest) of moet worden afgedragen (als de budgetbekostiging lager was geweest). Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend, hetzelfde transitiebedrag wordt in 2013 nogmaals voor 70% verrekend.

In 2012 blijven delen van de bestaande budgetsystematiek gelden, zodat aanbieders en verzekeraars over bepaalde zaken, zoals de ruimte voor innovatie, nog kunnen onderhandelen.

Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten 2012-2014

De NZa stelt voor de periode 2012 – 2014 per instelling een omzetplafond vast voor de honoraria van de vrijgevestigd specialisten, op basis van het beschikbare macrokader (ongeveer 2.021 miljoen euro). Om het kader over de individuele instellingen te kunnen verdelen moet een verdeelsleutel worden vastgesteld.

Dit omzetplafond zal gelden voor de vrijgevestigde medisch specialisten, over de productie in zowel het ‘vrije’ (B) als het ‘gereguleerde’ (A) segment. Ook zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) krijgen volgend jaar zo’n omzetplafond voor de honoraria. Meer hierover in het artikel Honoraria en omzetplafond vrijgevestigde specialisten.

De omzet van de specialisten in loondienst met budgetvergoeding valt onder het bovenbeschreven Transitiemodel ziekenhuizen.

Tegengestelde belangen

In het Witte Boek IV signaleert de Orde van Medisch Specialisten het volgende over deze twee transitiemodellen: 

"In het maken van productieafspraken met de raad van bestuur kunnen tegengestelde belangen ontstaan. Bijvoorbeeld als de instelling een schaduw FB voor 2012 met bijbehorende productieafspraken wil afspreken met zorgverzekeraars wat leidt tot overschrijding van het omzetplafond voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Of andersom. De Orde van Medisch Specialisten adviseert nadrukkelijk om te zoeken naar het gezamenlijk belang van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren en de raad van bestuur." 

Meer hierover in het artikel Witte Boek IV en Medisch Specialist 2012: ‘Bent u zover?’

Meer informatie

  • Totstandkoming prestatiebekostiging (NZa). Daarin onder meer: 
    • Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg
    • Reacties op consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg
    • Verantwoordingsdocument invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg (nota van bevindingen)
  • Meer over de transitieperiode op Belonen naar prestaties

 

NL.CAB.11.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee