Ontwikkeling indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen

29 februari 2012

29 februari 2012

Zichtbare Zorg Ziekenhuizen onderscheid twee typen indicatoren: zorginhoudelijke indicatoren en klantpreferenties. 

Zorginhoudelijke indicatoren

Zorginhoudelijke indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid. Bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke indicatoren worden de volgende fasen doorlopen:

Fase 1 – Selectie van indicatoren en opstellen van meetspecificaties
De ontwikkeling van zorginhoudelijke indicatoren begint met het samenstellen van een werkgroep. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigers afgevaardigd vanuit betrokken wetenschappelijke beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, verpleegkundigen, patiëntenorganisaties en eventueel andere partijen die nauw betrokken zijn bij de zorg rondom de aandoening. Er wordt systematisch gezocht naar beschikbare indicatoren, zowel nationaal als internationaal. De werkgroep stelt vast voor welke patiëntengroepen, (sub)aandoening, verrichtingen, fasen van het zorgproces en  kwaliteitsdomeinen indicatoren worden ontwikkeld. Deze fase resulteert in een groslijst van indicatoren. Daarnaast worden indicatoren vanuit de uitvraag van Zorgverzekeraars Nederland meegenomen in de groslijst. De werkgroep reduceert deze groslijst tot een kernset van ongeveer 5 zorginhoudelijke indicatoren. Bij deze selectie wordt er gekeken naar de relevantie van de indicator voor transparantie van de geleverde zorg en naar de registreerbaarheid. Vervolgens wordt nagegaan welke gegevens nodig zijn om de indicator in te vullen en vastgesteld hoe de data te verzamelen.

Fase 2- Opstellen specificaties
Een onderdeel van het ontwikkelen van indicatoren is het formuleren van specificaties. De meetspecificaties ondersteunen de zorgaanbieders bij het verzamelen van de benodigde gegevens en het bepalen van de indicatoren. Het doel van de meetspecificaties is een uniforme manier van verzameling van gegevens om daarmee indicatoren te berekenen. Wanneer zorgaanbieders de aanpak in de indicatorengidsen volgen wordt de vergelijkbaarheid van de aangeleverde gegevens vergroot. Per indicator zijn de verschillende aspecten aangegeven in factsheets. Naast de factsheets wordt de variabelenlijst opgesteld. Hierin wordt beschreven welke variabelen nodig zijn om de indicatoren te kunnen berekenen en hoe deze verzameld kunnen worden.

Fase 3 – Consultatieronde stuurgroeppartijen*
De conceptset indicatoren wordt ter consultatie aangeboden aan de stuurgroeppartijen. De input van de stuurgroeppartijen worden verwerkt en vervolgens wordt de indicatorenset afgerond.

Fase 4 – Formele vaststelling door stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen
De indicatorenset, waaraan ondertussen ook de klantpreferentievragen zijn toegevoegd, wordt formeel vastgesteld door de stuurgroep. Na vaststelling door de stuurgroep zijn de indicatorensets beschikbaar voor ziekenhuizen.

Klantpreferentievragen

De ‘klantpreferenties’ richten zich op de wensen en behoeften van patiënten met betrekking tot keuze-informatie over de zorg die het ziekenhuis kan bieden voor de voorliggende aandoening. Het ontwikkeltraject doorloopt de volgende fasen:

Fase 1 – Schaduwlijst
De NPCF en Consumentenbond leggen contact met de patiëntenvereniging(en) die voor de aandoening relevant is (zijn). Op basis van ervaringen van de patiëntenorganisaties en literatuuronderzoek wordt een schaduwlijst samengesteld. Deze lijst bevat onderwerpen die als belangrijke keuze-informatie dienen voor patiënten.

Fase 2 – Workshop
Na het opstellen van de schaduwlijst start een workshop om ervaringsdeskundigen te raadplegen. Als de aandoening zich niet leent voor een groepsbijeenkomst worden individuele interviews gehouden. Doel van de raadpleging is zoveel mogelijk informatie te verzamelen over wat patiënten belangrijk vinden in de keuze voor een zorgaanbieder. De deelnemersgroep bestaat daarom uit zorggebruikers, in een aantal gevallen aangevuld met mantelzorgers (partners, ouders of kinderen van de patiënt).

Fase 3 – Van prioriteitenlijst naar vragenlijst
Met de resultaten uit de workshop/interviews komt een prioriteitenlijst tot stand. Het streven is om deze door minimaal 50 patiënten te laten beoordelen. De preferenties van patiënten worden vertaald naar de uiteindelijke vragenlijst voor ziekenhuizen. De vragenlijst wordt ter controle en advies voorgelegd aan een aantal kwaliteitsadviseurs in het ziekenhuis.

Fase 4 – Formele vaststelling door Stuurgroep*
Uiteindelijk stelt de Stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen de definitieve vragenlijst met klantpreferenties vast.

*Stuurgroep

De zorgaanbieders, de patiënten, de verzekeraars en de overheid worden door de volgende partijen vertegenwoordigd in de stuurgroep:

Meer informatie

 NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee