Overleg tussen de patiëntenbeweging LevenmetKanker en het Verbond van Verzekeraars over een soepeler toelating van (ex-)kankerpatiënten heeft geleid tot de start van een onderzoek naar een nieuw beoordelingsmodel voor het berekenen van het risico.

Strengere eisen

Verzekeraars hanteren strenge toelatingscriteria voor kankerpatiënten. Ook als ze genezen en al jaren kankervrij zijn. Ze worden uitgesloten van verzekeringen die nodig zijn om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten of moeten een hoge opslag op de premies betalen.

Het Verbond erkent dat het voor mensen die aan kanker lijden of hebben geleden lastig is om een goede risicobeoordeling te maken, waardoor het afsluiten van een levensverzekering niet altijd makkelijk gaat. Daarom willen verzekeraars onderzoeken hoe de verzekerbaarheid kan worden vergroot, zodat ze zoveel mogelijk mensen een verzekering kunnen aanbieden.

Methode voor betere risicobeoordeling

Samen met het Verbond zoekt LevenmetKanker naar een methode om de risicobeoordeling te verbeteren. Hiervoor worden cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gebruikt, aangevuld met literatuuronderzoek. Met deze data over de Nederlandse populatie zou een betere risicobeoordeling mogelijk moeten zijn. Uit onderzoek moet blijken of de uitkomsten gebruikt kunnen worden om het risico en de hoogte van de premies te berekenen. In het onderzoek zijn met name een aantal veelvoorkomende vormen van kanker opgenomen. Ook de specifieke groep die bijvoorbeeld een levensverzekering afsluit in verband met een hypotheek wordt meegenomen.

Meldpunt levensverzekering

LevenmetKanker is tevreden met dit eerste resultaat, maar het is nog niet gelukt om met het Verbond een oplossing te vinden voor een groep patiënten die nog steeds wordt uitgesloten. De patiëntenbeweging wil hierover het gesprek met de overheid aangaan om aanvullende mogelijkheden te onderzoeken.

Daarnaast heeft de organisatie een meldpunt geopend waar (ex-) kankerpatiënten zich kunnen melden als zij recent geweigerd zijn voor een (levens)verzekering of een forse premieverhoging moeten betalen. De organisatie gebruikt de gegevens van het meldpunt om in gesprek te gaan met medische adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Zorg verzekering belemmert DNA-onderzoek

Nederlanders maken zich ook zorgen over de relatie DNA-onderzoek en belemmeringen bij het afsluiten van een levensverzekering. De regels hierover zijn onbekend en wekken te weinig vertrouwen, aldus een onderzoek van het informatiecentrum voor Erfelijkheid, het Erfocentrum. Het Erfocentrum en het Verbond van Verzekeraars hebben naar aanleiding van dit onderzoek afgesproken de regelgeving met betrekking tot erfelijk onderzoek meer onder de aandacht te brengen en waar nodig te verduidelijken.

Meer informatie