29 juni 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde eind juni 2015 haar onderzoeksrapport naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg.

De NZa onderzocht in samenspraak met 8 hoogleraren de geneesmiddelenketen en komt tot 12 aanbevelingen:

 1. Pakketbeheer aanscherpen
 2. Scherper inkopen door ziekenhuizen bij fabrikanten
 3. Slimmer contracteren tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder
 4. Creëren van marktmacht voor de inkoop van geneesmiddelen
 5. Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) aanpassen en toepassen
 6. Verplichten tot prijsaanpassing bij uitbreiding van indicaties en volume
 7. Evalueren Europese stimuleringsmaatregelen
 8. Tijdig inzicht creëren in de ontwikkeling en prijzen van geneesmiddelen
 9. Volume beheersen en gepast gebruik stimuleren
 10. Registraties verbeteren en meer inzicht krijgen in feitelijke effectiviteit
 11. Eventueel budgettaire kaders verruimen
 12. Ander vergoedingenmodel overwegen
   

Beoordeel vooraf effectiviteit en kosten van geneesmiddelen

Eén van de aanbevelingen van de NZa is om vooraf de (kosten-)effectiviteit van de geneesmiddelen beter te beoordelen. Daarvoor is het belangrijk dat de prijzen van nieuwe geneesmiddelen eerder bekend zijn, en niet pas vlak voor een middel in gebruik wordt genomen. Ook adviseert de NZa om het effect van geneesmiddelen bij te houden via objectieve, (inter) nationale registraties.

Centralere inkoop van dure geneesmiddelen

Daarnaast kan volgens de NZa beter worden samengewerkt bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Door ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medisch specialisten en apothekers. Zij kunnen inkoopmacht creëren om zo beter te onderhandelen met fabrikanten. Ook de Nederlandse overheid zou de geneesmiddelen centraal kunnen inkopen en prijsafspraken kunnen maken, eventueel in samenwerking met andere Europese overheden.

Maximumprijs aanpassen bij groei patiëntengroep

Voor alle dure geneesmiddelen zou een wettelijke maximumprijs moeten worden vastgesteld door de overheid. De prijs van geneesmiddelen zou ook aangepast moeten worden als de patiëntengroep toeneemt. Nu betalen we dezelfde prijs, ook als middelen eerst voor 100 en daarna voor 10.000 patiënten gebruikt worden.

Evalueer geneesmiddelenbeleid op Europees niveau

Enkele Europese regels lijken onbedoelde neveneffecten te hebben die de prijzen van geneesmiddelen mogelijk opdrijven. De NZa adviseert dan ook om op Europees niveau te evalueren of het huidige beleid voor bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen oplevert waar het voor bedoeld is. Daarnaast is een discussie nodig over de nut en noodzaak van de huidige wetten voor geneesmiddelenprijzen. De regels van de verschillende landen werken soms tegen elkaar in.

Blijf zoeken naar goede alternatieven en juiste dosering

Partijen zijn het erover eens dat in veel gevallen ‘biosimilars’ een goed alternatief zijn voor de duurdere ‘biologicals’. Ook is het belangrijk om te blijven zoeken naar de juiste dosering van het geneesmiddel en in contracten afspraken te maken over een verpakking van de medicijnen die past bij de dosering.

Doorrekenen effect adviezen

De NZa adviseert om het effect van bovenstaande maatregelen eerst goed door te rekenen en te toetsen op uitvoerbaarheid. Blijken deze onvoldoende effectief, dan kan een heel ander vergoedingenmodel voor geneesmiddelen een oplossing zijn. De NZa geeft daar in haar rapport discussiepunten voor mee.

Meer informatie