NZa presenteert aanvraagprocedure add-ons

17 januari 2012 – De NZa heeft gisteren een circulaire uitgebracht over aandachtspunten bij invoering DOT (CI/12/61c). Hierin staat een eerste beschrijving gegeven van de nieuwe aanvraagprocedure voor add-ons dure geneesmiddelen. Het ziet er nu toch naar uit dat de toepassing van nieuwe dure geneesmiddelen een aanzienlijke vertraging zal oplopen ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari 2012.

Aanvraagprocedure add-ons

"Een aanvraag voor een nieuwe add-on voor geneesmiddelen verloopt via
de NZa. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen, al dan niet
vertegenwoordigd door een brancheorganisatie, een aanvraag indienen
voor een nieuwe add-on als voldaan is aan de bepalingen en de
voorwaarden zoals vermeld in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven
medisch specialistische zorg’. Voor de aanvraag van een nieuwe add-on
dient het formulier ‘Aanvraagformulier add-on voor geneesmiddelen vanaf
1 januari 2012’ volledig ingevuld te worden.

Het add-on aanvraagformulier bestaat uit twee onderdelen: Algemene
aanvraaggegevens en de berekening van de absolute kostendrempel. Alle
gegevens in het formulier zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen
toetsen. De bij de NZa ingediende add-on aanvragen worden getoetst aan
de absolute kostendrempel van € 10.000 gemiddelde behandelkosten per
patiënt per jaar. Om de ingevulde gegevens te kunnen verifiëren, dienen
alle onderliggende data (voorzien van een bronvermelding) meegeleverd
te worden als aparte bijlage bij het aanvraagformulier.

De compleet ingevulde aanvragen dienen zowel per post (voorzien van
handtekening(en)) als per e-mail ingediend te worden bij de NZa. De
NZa zal binnen acht weken toetsen of de aanvraag kwalificeert voor een
add-on. Indien gegevens ontbreken zal dit richting aanbieders worden
teruggekoppeld. Indien een second opinion of experttoetsing van het
College voor zorgverzekeringen (CVZ) nodig is, kan dit voor een langere
doorlooptijd zorgen. Bij een positief besluit tot vaststelling van een add-on,
zal deze declarabel worden met ingang van de eerstvolgende
uitlevering (release) van de tarieventabellen door DBC Onderhoud.

De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier worden op een zo kort
mogelijke termijn op de website van de NZa gepubliceerd." (Bron: NZa, CI/12/61c, 16 januari 2012)

Procedure betekent vertraging toegang tot innovaties

Oncologie en Praktijk heeft in haar nieuwsbrief Dure ziekenhuisgeneesmiddelen vorige week bericht over de toelatingsprocedure voor nieuwe add-ons.

Het ziet ernaar uit dat de behandeling van patiënten met nieuwe dure geneesmiddelen een aanzienlijke vertraging zal oplopen ten opzichte van de situatie vóór 1 januari 2012. Werd een nieuw duur geneesmiddel tot 31 december 2011 nog met terugwerkende kracht bekostigd vanaf het moment dat het was geregistreerd en werd gerekend tot de stand van de wetenschap en praktijk. Vanaf 1 januari 2012 kunnen nieuwe dure geneesmiddelen pas worden bekostigd vanaf het moment dat de techniek er klaar voor is: ná de beoordeling door de NZa en ná de eerstvolgende uitlevering van de tarieventabellen door DBC Onderhoud.

In het meest gunstige geval kan de NZA het geneesmiddel binnen acht weken toetsen. Een DOT-release vindt een maal per kwartaal plaats. De nieuwe regelgeving betekent dus een vertraging van tenminste drie maanden, mogelijk oplopend tot meer dan negen maanden, vóórdat een geregistreerde innovatie bij de patiënt bekostigd kan worden. 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee