NZa over fabels, feiten en belang integratie honorarium

22 oktober 2012 – Stop met het verspreiden van fabels, neem maatregelen op basis van feiten, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse overzicht van de cijfers en ontwikkelingen in de zorg ‘De stand van de zorgmarkten’.

"2012 is een belangrijk jaar waarin de kanteling in de gezondheidszorg na zes jaar voorbereiding voor het eerst overal merkbaar is," aldus de NZa. De NZa stelt in haar jaaruitgave onder meer dat de bekostiging van ziekenhuizen eenduidiger moet. De NZa vindt het wenselijk dat ziekenhuizen en verzekeraars vrij kunnen onderhandelen over de integrale kosten van de zorgproducten, dus ook over de honoraria omdat  "pas dan de verzekeraar effectief kan sturen op volume en prestaties." 

Integreer honorarium al in 2013

Ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars hebben vorig jaar met de minister van VWS afgesproken dat de aparte honorariumcomponent voor medisch specialisten in 2015 vervalt. Volgens de NZa zouden dan nu al geloofwaardige stappen gezet moeten worden op weg naar die afschaffing. “In 2013 is het noodzakelijk om ter voorbereiding op het jaar 2015 al de helft van de honorariumbudgetten te koppelen aan de zorg die daadwerkelijk wordt ingekocht door de zorgverzekeraars. In 2014 zou dit voor driekwart van de honorariumbudgetten moeten gelden.”

Afwegen behandelopties

De minister heeft met partijen de afspraak gemaakt dat de kosten van behandelingen in de ziekenhuissector de komende vier jaar met maximaal 2,5% per jaar stijgen. “Dit is een ambitieuze doelstelling gezien het feit dat de uitgaven aan ziekenhuiszorg de afgelopen 10 jaar jaarlijks met gemiddeld 5% toenamen,” aldus de NZa. Ziekenhuizen moeten verantwoordelijkheid nemen om de ambitieuze doelstelling van het halveren van de groei waar te maken. Dit vraagt naast efficiënte bedrijfsvoering ook een medisch-inhoudelijke discussie: wanneer is een behandeling nog zinvol? Wanneer zeggen we ‘nee’ tegen de mondige patiënt?

Rationalisatie complexe oncologische zorg

Volgens de NZa kunnen verzekeraars sterker sturen op efficiënte inzet en beschikbaarheid van zorg. "Het is niet nodig om in elke regio drie ziekenhuizen te hebben waar complexe oncologiezorg wordt geleverd. Dat is ook vanuit het oogpunt van kwaliteit niet de juiste keuze: sommige behandelingen kunnen pas van goede kwaliteit zijn als het aantal behandelingen, het volume per jaar groot genoeg is."

Variabele vergoeding aan patiënt

De NZa herinnert eraan dat zij in het voorjaar van 2012 de regelgeving voor het vergoeden van zorg door niet gecontracteerde aanbieders heeft verduidelijkt: "Zorgverzekeraars mogen [aan patiënten] een lage vergoeding geven voor zorg die is geleverd door een zorgaanbieder waarmee zij geen contract hebben. Dit biedt ruimte voor zorgverzekeraars om selectiever zorg in te kopen en meer onderscheid te maken tussen de verschillende polissen." Dit geldt voor alle vormen van zorg, behalve de acute zorg.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee