De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Hoofdlijnenakkoord

Om de doelen in het hoofdlijnenakkoord te halen, is een grote inspanning nodig van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In dit akkoord hebben zij afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te leveren, onder andere door in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek.

Het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie is hierbij belangrijk. In de inkoopcontracten voor 2019 zag de NZa hiervan te weinig terug. Op dit moment voeren zorgverzekeraars en ziekenhuizen gesprekken om de contracten voor volgend jaar te sluiten. De NZa verwacht concrete afspraken in deze contracten.

Monitor transformatiegelden

Zowel uit de door de NZa gemonitorde afspraken over substitutie voor 2018 als in de monitor transformatiegelden blijkt dat de afspraken nog beperkt van de grond komen.

Monitor taakherschikking

Uit de  monitor taakherschikking blijkt ook dat  het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of een physician assistant te weinig aan bod komt. Meer aandacht voor substitutie, taakherschikking, innovatie en preventie in de contractering is een noodzaak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De NZa zal de afspraken hierover gaan monitoren.

Rust in bekostiging

De NZa heeft in haar advies over de bekostiging van de medisch-specialistische zorg met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken geen grote wijzigingen door te voeren in de bekostiging. Rust in de bekostiging zou ruimte bieden om afspraken te maken over taakherschikking en substitutie van zorg in de contracten. Eind 2019 publiceert NZa de resultaten van een monitor of afspraken voor gezondheidswinst voor de patiënt onderdeel vormen van het contract.

Focus NZa vanaf volgend jaar

De NZa zal vanaf de contractering 2020 nadrukkelijk aandacht hebben voor de volgende onderwerpen:

  • Regiobeelden
  • Inzet van transformatiegelden
  • Taakherschikking
  • Inzet van maatwerkinstrumenten

Meer informatie