NVZ vraagt om innovatiefinanciering

17 juli 2012

De zorg is één van de meest innovatieve sectoren in onze maatschappij. De ziekenhuizen zoeken voortdurend naar mogelijkheden om behandelingen en processen te verbeteren. Innovatie leidt op die manier niet alleen tot gezondheidswinst, maar biedt ook de mogelijkheid doelmatigheidswinst te boeken. De overheid moet de randvoorwaarden leveren die nodig zijn om te kunnen innoveren, vindt de brancheorganisatie voor perifere ziekenhuizen en categorale instellingen NVZ vereniging van ziekenhuizen
 

Ruimte voor innovaties sinds 2012 zeer beperkt

De NVZ signaleert dat de ruimte voor zorginnovatie vanaf 2012 zeer beperkt is. Waar er tot vorig jaar in dit kader geld was geoormerkt voor innovatieprojecten is dat nu in de nieuwe prestatiebekostigingssystematiek verdwenen. Zonder permanente innovatie zal het in de toekomst moeilijker zijn de zorgkosten te beheersen.

De NVZ is van mening dat de overheid een rol heeft te spelen in het mogelijk maken van innovaties omdat deze leiden tot maatschappelijke winst, door:

  • Het faciliteren van innovatiefinanciering via de bekostigingssystematiek.
  • Het bijeenbrengen van kennis en partijen die gezamenlijk (regionaal, nationaal en internationaal) kunnen werken aan een innovatieprogramma dat structureel tot innoverend gedrag in de zorgsector leidt.
     

Innovaties ondergesneeuwd door nieuwe bekostigingssystematiek

Sanofi heeft de innovatiefinanciering sinds eind jaren ´80 in beeld gebracht in het focusdocument Toegang tot innovaties. Daaruit blijkt dat een geoormerkte financiering van innovaties een belangrijke bijdrage levert aan de toegankelijkheid van innovaties terwijl de kosten beheersbaar blijven.

De prestatiebekostiging en het DOT-systeem (DBC’s Op weg naar Transparantie)  die sinds 1 januari 2012 zijn ingevoerd, hebben een einde gemaakt aan de begrootte, gebudgetteerde en geoormerkte innovatiebekostiging. Gerichte afspraken over innovaties tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn voor 2012 vrijwel niet tot stand gekomen. Innovaties raken ondergesneeuwd in het nieuwe systeem. Een specifieke innovatiefinanciering, zoals voorgesteld door de NVZ, is van groot belang.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee