8 mei 2014

Op 16 april jl. is de nieuwe richtlijn  colorectaal carcinoom gepubliceerd op oncoline.nl. De geldigheidsduur van deze richtlijn is vastgesteld op vijf jaar.

De landelijke richtlijn is multidisciplinair en evidence based opgesteld onder voorzitterschap van mw. prof. dr. C.A.M. Marijnen, radiotherapeut-oncoloog in het LUMC. De autoriserende wetenschappelijke verenigingen zijn eigenaar van de richtlijn. IKNL heeft de procesondersteuning verzorgd, financiële ondersteuning is via het SKMS programma tot stand gekomen en de methodologische ondersteuning is door zowel IKNL, KCE als RIVM verzorgd.

Richtlijn beschrijft beste zorg

De richtlijn beschrijft wat in het algemeen de beste zorg is voor volwassen patiënten met een primair of gemetastaseerd colorectaal carcinoom en doet aanbevelingen voor de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg van patiënten met deze aandoeningen.

De richtlijn en de daarin gekoppelde modules beogen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie van keuze voor behandelingen te vergroten en de diversiteit van handelen door professionals te verminderen.

Colorectaal carcinoom

Colorectaal carcinoom (CRC) is een belangrijk gezondheidsprobleem, in Nederland worden per jaar meer dan 13.000 nieuwe patiënten gediagnostiseerd. Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten van deze groep gaat het om een rectumcarcinoom. In Nederland staat het colorectaal carcinoom zowel bij mannen als bij vrouwen op de derde plaats van de oncologische aandoeningen qua incidentie. De verwachting is dat het aantal patiënten bij wie de diagnose colorectaal carcinoom gesteld wordt in 2020 gestegen zal zijn tot ongeveer 17.000, door een licht stijgende incidentie (met name bij mannen), de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Het colorectaal carcinoom komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en negentig procent van de patiënten is 55 jaar of ouder. (Meer informatie is te vinden op de website cijfersoverkanker)

Doelgroep

Deze richtlijn en de daarin gekoppelde modules zijn bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een (gemetastaseerd) colorectaal carcinoom, zoals chirurgen, huisartsen, IKNL-consulenten, internisten, MDL-artsen, MDL-verpleegkundigen, klinisch genetici, paramedici, pathologen, radiologen, radiotherapeuten en verpleegkundig (specialist)en.

Meer informatie