NHG: Oncologische zorg huisartsen moet beter

18 mei 2013 – De NHG-verenigingsraad omarmt het voorstel om delen van de oncologische zorg te verschuiven naar de eerste lijn, maar is bezorgd over het huidige kennis- en competentieniveau van huisartsen met betrekking tot oncologische zorg. Daarom is er momenteel een Standpunt Oncologie in voorbereiding dat eind 2013 aan de leden van de NHG wordt voorgelegd. Voorafgaand is er op 6 juni 2013 een symposium over de rol van de huisarts in de oncologische nazorg. Huisartsen kunnen ervaringen van pilots uitwisselen en patiënten en specialisten krijgen de gelegenheid hun mening hierover te laten horen.

Samenwerking specialisten en huisartsen

Tot nu toe speelde de oncologische zorg zich voornamelijk af buiten het gezichtveld van de huisarts. Maar huisartsen krijgen er steeds vaker mee te maken. Het Standpunt Oncologie moet een soort clinical pathway beschrijven. Kanker betreft vele weesaandoeningen bij elkaar met overeenkomsten en verschillen. Het Standpunt zou volgens de NHG-verenigingsraad in moeten gaan op wat er van de huisarts verwacht wordt. Niet zozeer qua technische aspecten, maar meer op het gebied van samenwerkingsafspraken.

NHG-Symposium oncologische nazorg 6 juni 2013

Op 6 juni 2013 uur organiseert het NHG een symposium over de rol van de huisarts in de oncologische nazorg. Leden worden uitgenodigd over dit onderwerp mee te denken. De bedoeling is om ervaringen van pilots waarin de huisarts zorg draagt voor de nacontrole van behandelde kankerpatiënten te inventariseren en meningen hierover van patiënten en specialisten te horen. Mede afhankelijk van de inbreng kan in het Standpunt op dit aspect van oncologische zorg worden ingegaan op inhoudelijke uitgangspunten en randvoorwaarden, voordat het eind 2013 wordt voorgelegd aan alle leden als handreiking voor innovatie in de huisartsenpraktijk op het terrein van oncologische zorg met concrete aanbevelingen voor de patiëntenzorg en praktijkorganisatie.

Volgens de Verenigingsraad van het NHG moet het Standpunt ook aandacht schenken aan het kennis- en competentieniveau van de huisarts.

Inhoud Standpunt

In het Standpunt wordt onder meer rekening gehouden met de verschillende fasen in het zorgcontinuüm (preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling, chronische nazorg en palliatieve/terminale zorg). Ook inhoudelijke uitgangspunten voor oncologische nacontrole in de huisartsenpraktijk worden beschreven: voor welke vormen van kanker is het zinvol om oncologische nacontrole over te nemen vanuit het perspectief van kwaliteit en doelmatigheid en wat is hiervoor nodig? Verder wordt ingegaan op de inhoudelijke uitgangspunten voor oncologische nazorg en de wijze waarop deze in praktijk kan worden gebracht en op de benodigde competenties van de huisarts en andere leden van het huisartsenteam om deze zorg te bieden.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee