Nefarma over aanspraak en bekostiging dure geneesmiddelen

13 februari 2012Nefarma informeerde de Tweede Kamer over de manier waarop in het College van Zorgverzekeringen (CVZ) de begrippen ‘aanspraak’ en ‘vergoeding’ door elkaar haalt. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven en patiënten.

Directe aanleiding hiervoor is de discussie over de T=4 beoordelingen. Deze systematiek beoordeeld of geneesmiddelen onderdeel moeten uitmaken van de ziekenhuisbekostiging of afzonderlijk moeten worden gefinancierd.

Het gaat hierbij dus om het thema ‘bekostiging’, aldus Nefarma. De pakketbeoordelingen van het CVZ gaan over ‘aanspraak’: biedt een middel voldoende meerwaarde om opgenomen te worden in het basispakket, zodat patiënten er aanspraak op hebben?

In beide gevallen spelen ‘doelmatigheid’ en ‘meerwaarde’ een rol. Toch zijn de criteria om aan die begrippen invulling te geven, niet zonder meer onderling uitwisselbaar. Dit bleek in de Kamer echter niet duidelijk en dat leidde ertoe dat er geen aanspraak op bepaalde middelen meer is. Zo kwamen patiënten in de kou te staan. Reden voor Kamerlid Wiegman (CU) om de zaak aan de orde te stellen. Ze diende een motie in. Deze motie werd door minister Schippers echter direct ontraden. De minster verwees daarbij naar de beoordeling door het CVZ.

Nefarma vindt het van belang de verschillende beoordelingen goed van elkaar te onderscheiden. Dat is niet gebeurd. Nefarma: “Vier jaar geleden is afgesproken dat bepaald zou worden hoe bekostiging van deze behandelingen zou worden voortgezet. Op basis van de veranderde regels adviseert het CVZ nu om de aanspraak op deze behandelingen te schrappen. Wij pleiten er voor dat het CVZ gehouden wordt aan de toen overeengekomen regels”.

Nogmaals verklaarde Nefarma voorstander te zijn van een systeem van voorwaardelijke vergoeding. Dit geeft patiënten sneller toegang tot innovatieve behandelingen. Het is een goed model voor de toekomst, mits alle betrokken partijen het eens zijn over de voorwaarden. De besprekingen daarover zijn momenteel echter nog niet afgerond, zo werd aan de Kamer gemeld.

Ook stelde Nefarma de problematiek van slechte communicatie aan de orde. De NZa is om duidelijkheid gevraagd over de beoordelingen. De NZa is verantwoordelijk voor de bekostiging en laat zich door het CVZ inhoudelijk adviseren. Duidelijkheid is tot op de dag van vandaag niet gekregen.

Tot slot heeft Nefarma het onderwerp ´achterstallige dossiers´ onder de aandacht gebracht. 24 dossiers wachten bij het CVZ nog op beoordeling. Het betreft een beoordeling voor de inmiddels afgeschafte beleidsregel dure geneesmiddelen (31 december 2011). “Het CVZ heeft te kampen met ondercapaciteit en achterstanden. Nefarma stelt voor om deze behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt door ze voorwaardelijk toe te laten. Zo’n ‘generaal pardon’ kent meerdere voordelen. Patiënten hebben snelle toegang tot de behandelingen, het CVZ wordt minder belast en de behandelingen kunnen dienen als de gevraagde experimenten voor voorwaardelijke toelating”, aldus het schrijven.

13 februari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee