Volgens de NZa staat de betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medische-specialistische zorg staat onder druk. De uitgaven nemen snel toe vanwege de introductie van nieuwe geneesmiddelen en het groeiend aantal patiënten. Tegelijkertijd zien we dat de uitgaven per patiënt dalen.

Dat blijkt uit de monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die al voor de uitbraak van het coronavirus is opgesteld. Het is volgens NZa een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen om de stijgende uitgaven te beheersen en de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg te borgen.

Toename patiënten en nieuwe middelen

De afgelopen zes jaar zijn de uitgaven aan geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg elk jaar gestegen. Dit komt vooral door een toename van het aantal patiënten. Het aandeel dure geneesmiddelen is in vergelijking met de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg gestegen van 6,8% in 2012 naar 9,5% in 2018. De verwachting is dat de totale kosten blijven stijgen, omdat er weinig tot geen patenten vervallen en er meer nieuwe dure geneesmiddelen op de markt komen.

Scherper onderhandelen

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen nemen hun rol als het gaat om het scherp inkopen en onderhandelen over dure geneesmiddelen.  Zorgverzekeraars hebben met ziekenhuizen in 2018 lagere contractprijzen voor geneesmiddelen afgesproken dan in eerdere jaren. Ziekenhuizen worden hierdoor geprikkeld scherper te onderhandelen bij fabrikanten en bleken inderdaad beter in staat kortingen te bedingen dan in eerdere jaren.

Snellere plaatsbepaling en gepast gebruik

Het is volgens NZa belangrijk dat ziekenhuizen geneesmiddelen kunnen inzetten bij patiënten die er het meeste voordeel van hebben. Ziekenhuizen kunnen dit gepast gebruik nog niet goed toepassen, omdat zij actuele plaatsbepalingen van geneesmiddelen en gegevens over de effectiviteit missen. Ook de bekostiging van dure geneesmiddelen en de nacalculatieafspraken geven geen prikkel tot het beheersen van het volume.

De NZa vindt het belangrijk dat het Zorginstituut, zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over actuele informatie over de therapeutische waarde en plaatsbepaling van geneesmiddelen.

De toegankelijkheid tot verzekerde geneesmiddelen binnen het ziekenhuis is niet in het geding. Wel moeten zorgverzekeraars tijdig duidelijk maken aan ziekenhuizen of een geneesmiddel wel of niet bij hen is ingekocht en onder welke voorwaarden. En individuele verzekerden laten weten wat dat voor hen betekent.

Meer informatie