Mening Sanofi beleid voorwaardelijke toelating

14 mei 2012 – Ga direct naar:

 • Terug naar postcodegeneeskunde
 • Verzekerde aanspraak beknot
 • Voer oplossing postcodegeneeskunde opnieuw in

Sanofi staat achter de beleidsdoelstelling van de Nederlandse overheid dat patiënten sneller en beter toegang moeten hebben tot innovatieve behandelingen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij die innovatieve zorg krijgen waar zij volgens de wet aanspraak op hebben. Daarvoor moeten onlangs geïntroduceerde belemmeringen worden weggenomen en verbeteringen worden doorgevoerd, die in de praktijk daadwerkelijk het gewenste resultaat zullen opleveren, namelijk snellere en betere toegang tot innovatieve behandelingen.

Terug naar postcodegeneeskunde

Sanofi stelt vast dat de mogelijkheden voor toepassing van innovatieve behandelingen onlangs zijn verslechterd door:

 • Uitgestelde bekostiging voor innovaties in DOT
  Met de beëindiging van de beleidsregel Dure geneesmiddelen en de introductie van de add-on in DOT is de betaling van innovatieve behandelingen met terugwerkende kracht tot het moment van registratie afgeschaft. Daarmee is opnieuw een gat geslagen tussen het moment van aanspraak en bekostiging. Zorgverleners kunnen de behandelingen met innovatieve geneesmiddelen niet langer bekostigd krijgen vanaf het moment dat de patiënt aanspraak heeft op de behandeling, namelijk het moment van registratie.Bovendien is door administratieve procedures de bekostiging van de add-on dure geneesmiddelen nu pas mogelijk vanaf het moment dat de nieuwe DOT-tabellen ingaan, waarin de goedgekeurde tarieven administratief zijn verwerkt. Daarmee is het gat tussen aanspraak en bekostiging nog eens vergroot, namelijk met de periode tussen het moment van het positieve NZa-besluit over opname en de administratieve implementatie. Zorgverleners kunnen alle behandelingen tussen registratiedatum en ingangsdatum van de nieuwe DOT-tabellen, pas vele maanden later, niet declareren. De gevolgen van een slecht geregelde bekostiging voor de patiënt zijn groot, zo is bekend uit het verleden.
  Meer in: Add-on, DOT en Prestatiebekostiging (2012)
 • Uitwerking van prestatiebekostiging
  Met de beëindiging van de beleidsregel Dure geneesmiddelen is ook een einde gekomen aan het geoormerkte budget voor innovatieve geneesmiddelen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten nu bilateraal onderhandelen over de prijs, het volume en de inzet (kwaliteit) van innovaties. Zij doen dit nu niet of onvoldoende en maken in plaats daarvan lumpsumafspraken, op basis van een Hoofdlijnenakkoord met een niet reële groei van 2,5%. Bij de noodzakelijke keuzes die in het ziekenhuis moeten worden gemaakt, komen innovaties in de verdrukking. Ook dit is bekend uit het verleden. Het gevolg is dat patiënten er niet meer vanuit kunnen gaan dat hen de beste behandeling wordt aangeboden. Inzicht en controle van de behandelopties is lastig voor een patiënt. Hoe weet de patiënt wat hij misschien mist? Door innovaties opnieuw te beschermen met een geoormerkt budget kan het vertrouwen in de zorg en de toegankelijkheid tot deze behandelingen worden hersteld.
  Meer in: Add-on, DOT en Prestatiebekostiging (2012)Door de afschaffing van de beleidsregel Dure geneesmiddelen in combinatie met de praktische uitwerking van de nieuwe regelgeving is de deur wagenwijd opengezet voor de herintroductie van postcodegeneeskunde.

Verzekerde aanspraak beknot

Sanofi signaleert dat de nieuwe beleidsvoornemens voor Tijdelijke of Voorwaardelijke toelating in de praktijk niet zullen leiden tot snellere, betrouwbare toegang tot innovaties. Bovendien werpen ze een extra drempel op voor de introductie van innovatieve geneesmiddelen in Nederland.

 • Alle innovatieve geneesmiddelen met therapeutische meerwaarde maar onvoldoende aangetoonde kosteneffectiviteit stromen na vier jaar onderzoek uit het verzekerde pakket.
 • Alle innovatieve geneesmiddelen waarvan de verwachting is dat nader onderzoek geen therapeutische meerwaarde en/of kosteneffectiviteit kan aantonen, stromen al binnen één jaar uit het verzekerde pakket.
 • Alle innovatieve geneesmiddelen waarvan de therapeutische meerwaarde én kosteneffectiviteit in de Nederlandse situatie is bewezen, maar volgens de overheid een ‘te hoog’ beslag leggen op het macrobudget stromen eveneens na vier jaar uit het pakket.
  Meer in: Voorwaardelijke toelating (2012)

Patiënten hebben in dit geval geen verzekerde aanspraak meer op een behandeling die bewezen heeft beter te zijn dan de gebruikelijke behandeling. Dit is een volledig nieuwe en onwenselijke ontwikkeling.

Volgens de beleidsvoornemens kunnen geneesmiddelenontwikkelaars uitstroom van hun innovaties met een in Nederland bewezen meerwaarde uit het verzekerde pakket voorkomen door prijsafspraken.

 • Sanofi vindt prijsafspraken om een innovatie met bewezen therapeutische meerwaarde ‘kosteneffectief’ te maken, een terechte voorwaarde.
 • Maar Sanofi constateert ook dat het in de mondiale setting van innovatieve geneesmiddelen niet realistisch is te verwachten dat een bedrijf, na de extra investering in jaren van extra onderzoek speciaal voor Nederland, waarin de therapeutische meerwaarde én de kosteneffectiviteit van een innovatie in de Nederlandse setting is aangetoond, alsnog prijsafspraken moet maken wanneer de overheid de macrokosten voor het gebruik ‘te hoog’ vindt.
  Meer in: Reacties op beleid voorwaardelijke toelating

Voer oplossing postcodegeneeskunde opnieuw in

Sanofi constateert dat de geoormerkte, reëel meegroeiende bekostiging via de in 2002 ingestelde beleidsregel Dure geneesmiddelen de grote problemen eind vorige eeuw rond toegankelijkheid tot innovaties voor een belangrijk deel oploste.

 • Zorgverleners kregen met terugwerkende kracht de behandelingen bekostigd vanaf het moment dat de patiënt recht had op het nieuwe geneesmiddel
 • Zorgverleners kregen alle geleverde innovatieve zorg vast voor 80% aanvullend bekostigd
 • Doordat de bekostiging van innovaties voor het grootste deel niet langer onder het ziekenhuisbudget viel, kwamen ze niet langer in de knel wanneer er keuzes gemaakt moesten worden binnen een krap budget
  Meer in: Beleidsregel dure geneesmiddelen (2002)

Het is te verwachten dat met de sinds 1 januari 2012 geïntroduceerde verslechteringen en de uitwerking van het beleid in de praktijk de oude toegankelijkheidproblemen opnieuw zullen ontstaan. Daarbij is het schadelijk voor de patiënt om af te wachten (monitoren) óf de toegang daadwerkelijk verslechtert. Bovendien is het vrijwel onmogelijk voor een patiënt om in te grijpen wanneer problemen ontstaan. Immers, hoe weet de patiënt wat hem mogelijk wordt onthouden? En hoe haalt hij dan (tijdig) zijn recht?

Sanofi stelt daarom de volgende oplossingen voor:

 • Herinvoering, verbetering en uitbreiding beleidsregel Dure geneesmiddelen
  Door de beleidsregel Dure geneesmiddelen in ere te herstellen, te verbeteren en de toepassing ervan uit te breiden naar andere zorginnovaties kan een zeer onwenselijke situatie worden voorkomen en krijgen patiënten daadwerkelijk sneller, beter en betrouwbaarder toegang tot de zorg waar zij recht op hebben.
 • Geen prijsafspraken voor innovaties met in Nederland therapeutische meerwaarde én kosteneffectiviteit
  Sanofi vindt de eis voor meerwaarde en kosteneffectiviteit voor toelating tot het pakket terecht. Bovendien vindt Sanofi prijsafspraken om een innovatie met bewezen therapeutische meerwaarde maar die niet kosteneffecief is ‘kosteneffectief’ te maken, een terechte voorwaarde.Echter, wanneer zowel meerwaarde als kosteneffectiviteit ook in Nederlands onderzoek zijn bewezen, dan hoort iedere patiënt snelle en verzekerde toegang te hebben tot de behandeling. Prijsafspraken voor een innovatie die een bewezen therapeutische meerwaarde heeft én kosteneffectivitief is maar een hoge budgetimpact vanwege een breed gebruik (volume), kunnen in dat geval vrijwel onmogelijk gemaakt worden in de huidige mondiale farmaceutische setting. De aanspraak van de patiënt kan daar niet van afhankelijk gemaakt worden.
 • Snelle verduidelijking van de kaders gebruikt in het beleidsvoornemen Tijdelijke toelating
  Partijen hebben sinds de invoering van het doelmatigheidsonderzoek voor Dure geneesmiddelen in 2006 gewerkt met onduidelijke, veranderlijke kaders. Voor een betrouwbare en werkbare situatie is het belangrijk dat de kaders vooraf bekend zijn.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee