In de discussie over de beschikbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen wordt te weinig aandacht geschonken aan het belang van de patiënt. De patiënt kan niet nagaan voor welke geneesmiddelen hij of zij in aanmerking komt en kan dus ook niet controleren of het ziekenhuis de meest optimale behandeling toepast. Aldus Levenmetkanker.

Verzekerden kunnen niet zien welke medicinale behandelingen in een ziekenhuis worden toegepast bij een bepaalde aandoening, en of deze is gecontracteerd door zijn zorgverzekeraar: niet op de website van zijn zorgverzekeraar en ook niet op de website van het ziekenhuis.

Onvoldoende ziekenhuisbudget

Er komen telkens nieuwe geneesmiddelen voor kanker beschikbaar, zoals onlangs een nieuw middel voor maagkanker en medio 2015 een nieuw longkankermiddel. Patiënten dreigen echter geen toegang te krijgen tot deze geneesmiddelen, omdat de ziekenhuizen onvoldoende budget hebben.

Verwijzen en selectief voorschrijven

Kostenplafond en hoge prijzen zorgen voor beperkingen. De budgetten in de ziekenhuizen mogen maximaal met 1% per jaar stijgen, dat is de minister met verzekeraars en ziekenhuizen overeen gekomen. Maar, de kosten voor dure geneesmiddelen stijgen met gemiddeld 10% per jaar. Daarbij komt dat het vaak gewenst is nieuwe behandelingen te concentreren in gespecialiseerde ziekenhuizen. Bron: Levenmetkanker.

Hierdoor komen ziekenhuizen in de knel. In het beste geval verwijzen zij door naar andere ziekenhuizen. Absoluut ongewenst is het volgens Levenmetkanker dat zij nieuwe geneesmiddelen selectief voorschrijven of nieuwe patiënten afhouden.

Recht op beste behandeling

Patiënten hebben recht op behandeling met de voor hen meest geschikte geneesmiddelen, ongeacht het ziekenhuis waar zij behandeld worden. Levenmetkanker pleit voor duidelijkheid op korte termijn over de verstrekking van nieuwe dure geneesmiddelen door ziekenhuizen. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen moet gegarandeerd worden: door prijsverlagingen door de farmaceutische industrie, door verspilling in ziekenhuizen tegen te gaan en/of door extra budget van de overheid.

Berekening kosten Dure Geneesmiddelen

Van het aandeel van de kosten van dure geneesmiddelen is sinds 2011 op landelijk niveau geen cijfer meer beschikbaar. Vanaf 2012 maken de dure geneesmiddelen integraal onderdeel uit van de Medisch Specialistische Zorg, waarvoor een maximumbedrag is opgenomen in de Rijksbegroting; Sinds 2012 mogen zorgverzekeraars ook onderhandelen over de prijs, het volume en de kwaliteit van de behandelingen met dure geneesmiddelen (prestatiebekostiging). Ook hoeven zij deze behandelingen niet meer bij elk ziekenhuis in te kopen (selectieve inkoop). De aantallen en bedragen die zorgverzekeraars betalen voor de behandelingen met dure geneesmiddelen die zij inkopen voor hun verzekerden, zijn daarmee niet meer openbaar.

Er is echter wel een inschatting te maken van het begrote bedrag voor dure geneesmiddelen in het Budgettair Kader Zorg. Bij de overgang van de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen naar de add-ons Dure Geneesmiddelen in 2012 is een bedrag toegevoegd aan het budget voor Medisch
Specialistische Zorg dat rekening houdt met de verwachte groei van de dure geneesmiddelen. Jaarlijks kan daar een bedrag bijkomen voor specifieke heel dure geneesmiddelen. (zoals bijvoorbeeld voor de behandeling van melanoom).

Meer informatie